Minulá volební období

info.ff.cuni.cz-as98-00-zapisy2000-zapis1_00.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ AS FF UK ZE DNE 13. 1. 2000

Přítomni: P. Bílek, L. Bobková, J. Homoláč, A. Housková, H. Jarošová, E, Kašparová, A. Klégr, Z. Kuťák, J. Musil, W. Oerter, M. Popelka, R. Prahl, F. Stellner, A. Stöcklová, M. Svobodová, Z. Štěpánek, J. Šubrt, P. Zemánek, J. Bureš, J. Cieslar, Z. Dětáková, H. Hruška, P. Koura, R. Oppelt, M. Pehr, I. Příbramská, K. Sieber, D. Šrajerová, P. Trantina.

Omluveni: J. Kalivoda, D. Štěpánek, Š. Švenda.

Program:

1. Schválení programu.

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

3. Vyhlášení výsledků voleb do AS FF UK a do AS UK.

4. Volba kandidáta na děkana FF UK.

5. Různé.

1. Schválení programu.

Program jednání jednomyslně schválen (26-0-0).

2. Schválení zápisu z minulého jednání AS.

Připomínky P. Pabiana:

Ad 1: AS souhlasí s tím, aby byl v zápisu uváděn až schválený program.

Ad 3: Jan Bureš konstatoval se domnívá … … že zákon ani žádný vnitřní předpis to zastupování nezakazuje. Doc. Zemánek a P. Koura s tím se zástupným hlasováním nesouhlasí …

Ad usn. 126: nejedná se o usnesení – viz čl. 12 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS; usnesení přečíslovat.

Ad usn. 127: Připomínka, aby se uvedlo o jaké informace se jedná, není relevantní, protože tento údaj vyplývá z předchozího textu.

Ad 5: Informoval senát s návrhem … Informoval senát o návrhu …

Za usn. 131: … volební řád FF UK (čl. 2 odst. 6) …

Ad usn. 132: AS reviduje své usnesení č. 131 a …

Ad 6: jde o morální pravidlo názor, kterýé je neslučitelné by neměl být spojován …

Ad usn. 133: … spolupracovníků StB …

Ad usn. 135: jmenovitě uvést schválené studijní programy.

Ad usn. 136: připomínka, že se jedná o dvě usnesení nebyla schválena: hlasování 27-0-1.

Zápis s uvedenými připomínkami byl schválen. Hlasování 28-0-0.

3. Vyhlášení výsledků voleb do AS FF UK a do AS UK.

Voleb do kurie učitelů a vědeckých pracovníků AS FF UK, které se konaly ve dnech 11. a 12. ledna 2000, se z 562 oprávněných voličů zúčastnilo 255 voličů, tj. 45,37 %. Všechny odevzdané hlasy byly platné. Voleb do kurie studentů a doktorandů se zúčastnilo 11,1 % voličů, tzn., že volby jsou neplatné. Druhého kola voleb studentských zástupců FF UK do AS UK se zúčastnilo 11,07 % voličů, tzn., že volby jsou rovněž neplatné. Volební komise navrhuje, aby další kolo voleb studentské kurie se konalo v příštím týdnu ve čtvrtek; event. třetí kolo voleb do AS FF až ve druhém týdnu letního semestru.

Usn. 136: AS schválil harmonogram voleb do studentské kurie: 2. kolo voleb do AS FF se koná ve čtvrtek 20.1. od 9 do 12 hodin. 3. kolo voleb do AS UK se rovněž koná ve čtvrtek 20.1. od 9 do 12 hodin. Volby se konají v místnosti sekretariátu AS. Hlasování: 29-0-0.

4. Volba kandidáta na děkana FF UK.

Předseda volební komise dr. Homoláč informoval o způsobu volby. Konstatoval, že k dnešnímu dni je v kurii akademických pracovníků 19 členů senátu (přítomných na jednání je 18 členů), v kurii studentů a doktorandů je 13 členů senátu (přítomných je 11 členů). K zvolení kandidáta na děkana je nutná nadpoloviční většina všech členů senátu. Volbu zajišťuje volební komise ve složení doc. Housková, P. Trantina a dr. Homoláč.

Z celkového počtu 32 členů AS FF UK se volby zúčastnilo 29 voličů (tj. 90,6 %). Všechny odevzdané hlasy byly platné.

V prvém volebním kole hlasovalo pro:

doc. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc., 5 voličů (15,6 %)

doc. PhDr. Jiřího Buriánka, CSc. 5 voličů (15,6 %)

doc. RNDr. Petra Koláře, CSc. 17 voličů (53,1 %)

prof. PhDr. Oldřicha Uličného, DrSc. 2 voličů (6,3 %)

Kandidátem na děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na funkční období 2000 – 2003 byl zvolen doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Doc. Zemánek připomněl, že AS se vyjadřuje k návrhu proděkanů. Bylo navrženo svolání mimořádného jednání AS pouze k návrhu proděkanů na čtvrtek 20.1. Hlasování:14-1-3.

Předseda AS sdělil výsledky volby doc. Kolářovi, který se dostavil na jednání AS. Doc. Kolář poděkoval AS za důvěru.

5. Různé.

a) Dr. Oerter poskytl senátu návrh usnesení: AS FF UK, po seznámení se s publikovanými materiály k případu docenta Pedagogické fakulty UK J. Bílého, z nichž vyplývá, že žadatel uvedl evidentně falešné bibliografické údaje k habilitačnímu řízení, vyzývá AS UK a AS PedF UK, aby neprodleně zahájily disciplinární řízení s J. Bílým. AS FF UK se distancuje od podobného jednání člena akademické obce Univerzity Karlovy, vedoucí k neoprávněnému získání akademických hodností, a odsuzuje ho jako neetické. Dr. Oerter doporučuje, aby případ doc. Bílého byl na příštím jednání senátu dořešen. Dále seznámil senát se čtenářským dopisem “ Fakta o vědeckých podvodech Jiřího Bílého“.

b) Informace předsedy:

  • Na sekretariátu je k dispozici dopis prof. Vacka prorektorovi prof. Wilhelmovi, ve kterém ho informuje o současném stavu na indologických oborech.

  • K dispozici jsou rovněž další vnitřní předpisy UK.

  • Informace z 27. zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 16. prosince 1999.

c) Z. Dětáková se zeptala, zda byl na jednání pozván p. děkan k otázce bufetu. Dr. Štěpánek sdělil, že p. děkana informoval a pozve jej na příští jednání. Na otázku, zda bude pozván nový p. rektor, dr. Štěpánek odpověděl, že pozvání je možno realizovat v únoru.

Zapsaly: Příbramská, Ničová

Zápisy z jednání AS FF UK

Akademický senát