VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 9. 7. 2024 – Ústav pro archeologii / Job offer from 9 July 2024 – Department of Archology

Č.j.: UKFF/418447/2024

English see below

 

 

Ústav pro archeologii

Název pracovní pozice: Akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: prehistorie-etnoarchaeologie
Mzdová třída: AP3
Úvazek: 0,5 (20 hod/týdně)

Popis práce:

 • výuka v oblasti specializace, výuka na úrovni bakalářského i navazujícího magisterského studia, včetně vedení závěrečných prací
 • podíl na výuce doktorandů
 • vědecká, výzkumná, publikační a další tvůrčí činnost

Požadavky:

 • habilitace v oboru archeologie (titul docenta)
 • specializace na prehistorické období a zároveň etnoarcheologii / mezikulturní přístupy
 • odpovídající publikační činnost
 • etablované zahraniční oborové kontakty
 • zkušenosti s vedením vědeckých projektů (včetně zahraniční spolupráce)
 • odpovídající organizační a komunikační schopnosti
 • odpovídající pedagogické dovednosti a zkušenosti

Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2025
Termín přihlášky: do 31. 8. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

 

 

Ref. n.: UKFF/418447/2024

Department of Archaeology

Job title: academic staff member – Associate professor
Field of study: prehistory-ethnoarchaeology
Salary grade: AP3
Time commitment: 0,5 (20 hours per week)

Job Description:

 • teaching subjects in above mentioned field and specialization, especially at the level of bachelor’s and master’s studies, including supervision of students’ theses
 • participation in the education of PhD students
 • research, publishing and other creative activities

Requirements:

 • the habilitation in archaeology
 • specialization in the prehistoric period and ethnoarchaeology / cross-cultural approaches
 • established international contacts
 • outstanding publication activity
 • experience in the management of research projects (including international cooperation)
 • adequate organizational and communication skills
 • appropriate pedagogical skills and experience

Expected start date: 1st January 2025
Application deadline: to 31st August 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.