VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 4. 7. 2024 – Ústav řeckých a latinských studií / Job offer from 4 July 2024 – Institute of Greek and Latin Studies

Č.j.: UKFF/414370/2024

English see below

 

Ústav řeckých a latinských studií

Název pracovní pozice: Akademický pracovník – Odborný asistent/docent
Obor a zaměření: antické dějiny / antické náboženství a mytologie
Mzdová třída: AP2/AP3
Úvazek: 0,5 (20 hod/týdně)

Popis práce:

 • průměrné množství přímé výuky 4 hodiny týdně; výuka v angličtině nebo češtině
 • výuka základních a výběrových oborových předmětů v pregraduálním studiu včetně vedení studentských prací pregraduálního studia v oblasti specializace včetně kontroly studia
 • působení jako školitel v postgraduálním studiu v oblasti specializace
 • účast na ostatních činnostech Ústavu řeckých a latinských studií
 • grantová a projektová činnost v mezinárodním měřítku, publikace
 • účast na aktivitách třetí role univerzity

Požadavky:

 • akademický titul Ph.D.
 • možnost zahájení habilitačního řízení v horizontu 2–3 let
 • zkušenost s pedagogickou, projektovou a vědeckou činností v oblasti specializace
 • znalost angličtiny minimálně na úrovni C1

Předpokládaný nástup: od 1. 10. 2024
Termín přihlášky: do 18. 8. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html.

 

 

 

 

 

Ref. n.: UKFF/414370/2024

Institute of Greek and Latin Studies

Job title: academic staff member – Assistant Professor/Associate Professor
Field of study: ancient history / ancient religions and mythology
Salary grade: AP2/AP3
Time commitment: 0,5 (20 hours per week)

Job Description:

 • average number of direct teaching hours 4 hours per week; teaching in English or Czech
 • teaching of core and elective seminars in undergraduate studies, including supervision of undergraduate student theses, evaluations and examinations at all levels of study
 • acting as a supervisor in postgraduate studies in the area of specialization
 • participation in the work of the Institute of Greek and Latin Studies
 • international grant and project activities, publications
 • participation in the “third role” activities of the university

Requirements:

 • academic degree Ph.D.
 • prospects to start the habilitation procedure in 2–3 years
 • experience with teaching and research in the areas of specialisation
 • knowledge of English at C1 level and above

Expected start date: 1st October 2024
Application deadline: to 18th August 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • professional CV
 • summary of professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.