VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 3. 7. 2024 – Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících / Job offer from 3 July 2024 – Institute of Czech and Deaf Studies

Č.j.: UKFF/389248/2024

English see below

 

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent
Obor a zaměření: Výchova a vzdělávání neslyšících vystavené na lingvisticko-kulturní bázi
Mzdová třída: AP1/2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně), možno též 0,5 (20 hod./týdně) + 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • podíl na řešení dílčích výzkumných nebo vývojových úkolů a podíl na publikační činnosti
 • účast v domácích a mezinárodních konferencích
 • podíl na řešení grantových projektů
 • organizace popularizačních workshopů pro veřejnost
 • vedení seminářů, přednášek a dalších forem výuky, zajišťování kontrol studia, podíl na zajištění dalších forem pedagogické činnosti
 • vedení a oponování závěrečných prací
 • podíl na aktivitách naplňujících třetí roli univerzity
 • podíl na administrativní práci pracoviště

 

Požadavky:

 • titul Ph.D. (popř. titul Mgr. s brzkou perspektivou úspěšného dokončení doktorského studia), odpovídající vzdělání, tzn. v oblasti Deaf studies, lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, lingvistické bohemistiky, obecné didaktiky a pedagogiky, výchovy a vzdělávání neslyšících vystavené na lingvisticko-kulturní bázi
 • praktické zkušenosti s výchovou a vzděláváním neslyšících výhodou
 • publikační činnost v oblasti Deaf studies, lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, lingvistické bohemistiky, obecné didaktiky a pedagogiky, výchovy a vzdělávání neslyšících vystavené na lingvisticko-kulturní bázi
 • pedagogická zkušenost z univerzitního prostředí výhodou
 • pedagogická zkušenost s výukou výchovy a vzdělávání neslyšících vystavené na lingvisticko-kulturní bázi výhodou
 • mezinárodní zkušenost (tj. zahraniční stáže, mezinárodní projektová spolupráce, expertní činnost pro zahraniční vydavatele či agentury, publikace ve světových jazycích, výuka, přednášky a konferenční příspěvky ve světových jazycích) výhodou
 • znalost českého jazyka umožňující publikační a pedagogickou činnost (úroveň B2 a vyšší)
 • znalost anglického jazyka umožňující publikační a pedagogickou činnost (úroveň B2 a vyšší)
 • znalost českého znakového jazyka výhodou
 • podrobnější plán vědeckého rozvoje na příští tři roky a alespoň základní plán vědeckého rozvoje v dalších letech, optimálně zakončený podáním habilitace nejpozději za devět let

Předpokládaný nástup: 15. 10. 2024
Termín přihlášky: do 18. 8. 2024

Náležitosti přihlášky:

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

 

Ref. No.: UKFF/389248/2024

Institute of Czech and Deaf Studies

Job title: academic worker – Assistant/Assistant Professor
Field and specialization: Education and upbringing of the deaf based on a linguistic-cultural basis
Expected salary/job rank: AP1/AP2/AP3/AP4 level
Time commitment: 1,0 (40 hours per week), optionally 0,5 (20 hours per week) + 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • participation in the research or development tasks and in publication activities
 • participation in local and international conferences
 • solution of grant projects
 • conducting lectures, seminars, and other basic forms of teaching, ensuring other forms of pedagogical activities (e.g. member of commission for state bachelor’s and mater’s examinations)
 • supervision and revision of students’ theses
 • participation in activities fulfilling the university’s third role
 • participation in administrative activities of the institute

Job requirements:

 • D. degree (or MA degree with a close prospect of successfully completing doctoral studies), corresponding education in the area of Deaf studies, linguistics, sign language linguistics, Czech linguistics, general didactics and pedagogy, education and upbringing of the deaf based on a linguistic-cultural basis
 • practical experience in the education and upbringing of the deaf is an advantage
 • publication activity in the area of Deaf studies, linguistics, sign language linguistics, Czech linguistics, general didactics and pedagogy, education and upbringing of the deaf based on a linguistic-cultural basis
 • teaching experience in a university setting is an advantage
 • teaching experience in the education and upbringing of the deaf based on a linguistic-cultural basis is an advantage
 • international experience (i.e. foreign internships, international project collaboration, expert activities for foreign publishers or agencies, publications in world languages, teaching, lectures, and conference contributions in world languages) is an advantage
 • knowledge of the Czech language enabling publication and teaching activities (level B2 and higher)
 • knowledge of the English language enabling publication and teaching activities (level B2 and higher)
 • knowledge of Czech sign language is an advantage
 • a detailed plan for scientific development for the next three years and at least a basic plan for scientific development in the following years according to the Career Code of the Faculty of Arts of Charles University

Expected starting date: 15. 10. 2024
Application deadline: to 18. 8. 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form (always quote Ref.no.)
 • structured CV including professional experience
 • summary of professional experiences
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • motivation letter
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.