Výběrové řízení ze dne 3. 7. 2024 – Katedra sinologie / Job offer from 3 July 2024 – Department of Sinology

Č.j.: UKFF/400903/2024

English see below

 

Katedra sinologie

Název pracovní pozice: Odborný asistent
Obor a zaměření: Dějiny východní Asie se zaměřením na Taiwan
Mzdová třída: AP2 (kolem 60 000,- i více)
Úvazek: 1,0 (40 hod/týdně)

Popis práce:

 • výuka základních a volitelných seminářů v bakalářských, magisterských a doktorských programech asijských (čínských) studií a globálních dějin, včetně vedení diplomových, případně disertačních prací studentů
 • organizace přednášek hostujících profesorů a mezinárodních seminářů (jedna akce za semestr);
 • propagace programu Global Taiwan v českém akademickém prostředí a pro zájemce z řad širší veřejnosti.

Požadavky:

 • doktorát získaný v posledních dvou letech v relevantním oboru (asijské/taiwanské/čínské dějiny, globální dějiny, taiwanská politika a mezinárodní vztahy, vztahy přeš úžinu apod.; delší doba od získání doktorátu není na závadu
 • plynulá písemná a mluvená znalost angličtiny (min. úroveň C1)
 • znalost čínštiny jako jazyka výzkumu, případně dalších relevantních asijských jazyků
 • předchozí pedagogická zkušenost je výhodou
 • smlouva na 1 rok s možností prodloužení na 3 rok

Předpokládaný nástup: od 1. 10. 2024
Termín přihlášky: 14. 8. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie dokladů o vzdělání
 • přehled odborné, pedagogické a publikační činnosti
 • 1x ukázka publikovaného odborného textu
 • 1x anotace a sylabus semestrálního kurzu dle vlastního výběru (bakalářský, magisterský) s tematickým zaměřením (nikoliv historický přehled)
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.htm

 

 

 

 

Ref. n.: UKFF/400903/2024

Department of Sinology

Job title: academic staff member – assistant professor
Field of study: East Asian History with focus on Taiwan
Salary grade: AP2 (around 60 000,- and more)
Time commitment: 1,0 (40 hours per week)

Job Description:

 • teaching of core and elective seminars in undergraduate and graduate programs of Asian (Chinese) Studies and Global History, including supervision of graduate student theses
 • organization of lectures by visitng professors and international seminars (one event per semester)
 • promotion of the Global Taiwan program in Czech academia and for interested general public
 • 1 year contract with the possibility of extension for 3 years

Requirements:

 • PhD received at least within the last two years in a relevant field (Asian/Taiwan/Chinese history, global history, Taiwan politics and international relations, cross-strait relations etc. )
 • fluency in written and spoken English (min. level C1)
 • working knowledge of Chinese as research language; knowledge of other relevant Asian languages is welcome.
 • prior teaching experience is welcome

Expected start date: 1. 10. 2024
Application deadline: to 14. 8. 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • copies of diplomas
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • 1x writing sample
 • 1x course curriculum of own choice (BA, MA) with a thematic focus (not a historical overview)
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html