VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice Filozofické fakulty UK

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemníka fakulty.

Co bude Vaším úkolem?

 • Tajemnice/tajemník řídí děkanát největší humanitní fakulty v ČR, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě a podílí se na rozvoji fakulty.
 • Aktivně spolupracuje s děkanem, vedením a pracovišti fakulty, jako i s rektorátem a dalšími součástmi Univerzity Karlovy; všestranně napomáhá realizaci proděkanských agend.
 • Řídí tým 14 vedoucích zaměstnanců děkanátu (nepřímo podřízeno cca 190 zaměstnanců děkanátu).
 • Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty v ročním objemu téměř 1 mld. Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků, sleduje jejich čerpání a přijímá opatření k zajištění efektivního, účelného a hospodárného nakládání s veřejnými finančními prostředky.
 • Zabezpečuje personální, mzdovou a právní agendu.
 • Metodicky vede a kontroluje hospodárnost a správní činnosti jednotlivých fakultních pracovišť.
 • Odpovídá za realizaci a evidenci zadávání veřejných zakázek v neinvestiční oblasti a za zajištění provozu a správy budov fakulty.
 • Rozsah pracovních úkolů a odpovědností je vymezen v čl. 7 Organizačního řádu děkanátu fakulty (Opatření děkana č. 1/2024) a v čl. 12–19 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a tajemníka Filozofické fakulty UK (Opatření děkana č. 9/2023).

Co od Vás očekáváme?

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání.
 • Nejméně 5 let praxe v řízení kolektivu o minimálně 15 zaměstnancích.
 • Strategické myšlení a znalost projektového plánování (včetně odpovídajících nástrojů), analytické myšlení, schopnost velkých syntéz.
 • Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení problémů, schopnost soustavně sledovat složité souběžné agendy a předjímat možné problémy.
 • Schopnost prioritizace a delegace úkolů.
 • Komunikační a vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni, schopnost mediace a řešení konfliktů.
 • Schopnost vést jednání a písemnou komunikaci v českém (C2) a anglickém jazyce (B2).
 • Občanskou a morální bezúhonnost.

Co pro Vás bude výhodou?

 • Project Managment Certifikace (PMI, PRINCE2, IPMA apod.).
 • Praxe v řídící činnosti v akademickém prostředí, orientace v relevantních právních normách (Zákon o vysokých školách, Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákoník práce, Zákon o účetnictví, Zákon o finanční kontrole, Zákon o zadávání veřejných zakázek apod.) a znalost problematiky hospodaření veřejné vysoké školy.
 • Zkušenosti se softwarovými produkty pro ekonomickou (iFIS) a personální agendu (EGJE).

Co nabízíme?

 • Nestereotypní a zodpovědnou práci na manažerské pozici (odpovídající COO či CEO v korporátní sféře) na plný úvazek.
 • Příležitosti k seberealizaci a profesnímu růstu.
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.
 • Zázemí významné a úspěšné instituce.
 • Motivující mzdové podmínky.
 • Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže).
 • Program benefitů.

Kdy nastoupíte?

Předpokládaný termín nástupu je 1. 9. 2024 nebo podle dohody.

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud ano, zašlete nám prosím na e-mail eva.antosova@ff.cuni.cz nejpozději do 5. 8. 2024 následující podklady:

 • Strukturovaný životopis včetně uvedení 3 referencí.
 • Motivační dopis včetně představy o prioritách působení v pozici tajemníka/tajemnice FF UK.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší tří měsíců (ke dni podání přihlášky).
 • Kopie negativního lustračního osvědčení (možno doložit čestným prohlášením s tím, že lustrační osvědčení bude doloženo nejpozději před podpisem pracovní smlouvy). Týká se občanů narozených před 1. prosincem 1971.

Originály dokladů s sebou přineste na setkání s výběrovou komisí.

Do předmětu uveďte „Výběrové řízení tajemník/tajemnice“. Vybrané uchazečky a uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Výběrový proces:

Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. Výběrová komise může stanovit, že výběrový proces bude vícekolový. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát bude za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu.

 

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html