VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 2. 11. 2023 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 2 November 2023 – Department of Art History

Č.j.: UKFF/557394/2023

English see below

 

Ústav pro dějiny umění

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: dějiny umění – české a světové umění 20. století
Platová třída: AP 2
Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výuka dějin umění 20. století umění v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia
 • Vedení kvalifikačních prací
 • Podíl na administrativním a praktickém provozu pracoviště
 • Publikační činnost

Požadavky:

 • Ukončené Ph.D. vzdělání v oboru dějin umění
 • Specializace na české a světové umění 20. století s důrazem na sochařství, malířství, architekturu a infrastruktury umění
 • Vysokoškolská pedagogická praxe
 • Publikační činnost v oboru
 • Schopnost výuky v českém a anglickém jazyce
 • Zahájení habilitačního řízení v horizontu 5 let

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Termín přihlášky: do 3. 12. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.htm

 

 

Department of Art History

Job title: academic staff member – assistant professor
Field of study: art history – Czech and world art of the 20th century
Salary grade: AP 2
Time commitment: 0,5 (20 hours per week)

Job Description:

 • Teaching 20th century art history in the context of undergraduate and postgraduate studies
 • Supervision of BA., MA. and Ph.D. theses
 • Participating in the administrative and practical operation of the department
 • Publication activities

Requirements:

 • Completed Ph.D. degree in art history
 • Specialization in 20th century Czech and world art, with an emphasis on sculpture, painting, architecture and art infrastructure
 • University teaching experience
 • Publication activity in the field
 • Ability to teach in Czech and English
 • Commencement of habilitation proceedings within 5 years

Expected start date: 1st February 2024
Application deadline: to 3rd December 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • professional CV
 • summary of professional experience to date
 • summary of scientific, teaching and publication activities
 • copies of educational documents

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.