VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 3. 10. 2023 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 3 October 2023 – Department of East European Studies

Č.j.: UKFF/515072/2023

English see below

Ústav východoevropských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: ruská společnost a politika po roce 1991
Mzdová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod/týdně) 

Popis práce:

 • Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se výuka v ruštině a angličtině především na úrovni magisterského studia
 • Vedení studentských prací a projektů
 • Výzkum v požadované specializaci uchazeče
 • Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní a jiné spolupráce; organizování mezinárodních workshopů a vědeckých konferencí
 • Podpora a koordinace vědeckých aktivit v rámci projektových a badatelských aktivit Ústavu východoevropských studií (Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska, ISSR, 4EU+Alliance, Erasmus+, spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi a další)

Požadavky:

 • titul Ph.D. v relevantním studijním programu s perspektivou zahájení habilitačního řízení v roce 2025
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • znalost ruského jazyka na úrovni C2
 • schopnost učit v ruském a anglickém jazyce
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2024
Termín přihlášky: do 5. 11. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkanky

 

Department of East European Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Russian society and politics after 1991
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 1,0 (40 hours per week) 

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily M.A. level courses in Russian and English will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation; organizing of international workshops and scientific conferences
 • support and coordination of scientific activities within the project and research activities of the Department of East European Studies (Boris Nemtsov Academic Centre for the Study of Russia, ISSR, 4EU+ Alliance, Erasmus+, cooperation with foreign universities and institutions, etc.)

Job requirements:

 • Ph.D. in the relevant study program with perspective to start habilitation process till 2025
 • English language at C1 level
 • Russian language at C2 level
 • ability to teach in Russian and English language
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: 1st January 2024
Application deadline: to 5th November 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html