VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 3. 10. 2023 – Katedra filmových studií / Job offer from 3 October 2023 – Film Studies Department

Č.j.: UKFF/502130/2023

English see below

Katedra filmových studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent
Obor a zaměření: Filmová studia – historie a teorie filmu
Mzdová třída: AP2/AP3
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace
 • vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních)
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektů a grantů KFS

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání humanitního, uměnovědného či historického směru
 • Koncepce vlastního výukového program a badatelských aktivit
 • Schopnost vést přednášky a semináře z historie či teorie filmu a médií
 • Přehled o aktuálním dění v oboru
 • Schopnost samostatně vést bakalářské, magisterské a doktorandské práce
 • Přesvědčivý badatelský profil a výzkumná vize
 • Zkušenost s podáváním a řešením grantových projektů

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2024
Termín přihlášky: 3. 11. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkanky

 

Film Studies Department

Job title: Associate Professor / Assistant Professor
Field and specialization: film studies, history or theory of film and related media
Expected salary/job rank: AP2/AP3 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the listed fields of specialization
 • Supervising final theses (bachelor’s, master’s, doctoral)
 • Research and publishing activity
 • Participation in research grants and projects of the department

Job requirements:

 • University degree in Arts and Humanities or History
 • Ph.D. / Doc.
 • Carefully planned program of research and teaching activities
 • Ability to give lectures and seminars on the theory of film and media
 • General knowledge of the current development in film and media studies
 • Ability to supervise final theses (bachelor’s, master’s, doctoral)
 • Convincing academic profile and research vision
 • Experience with grant projects and their processing (grant proposal, application process, supervision, etc.)

Expected starting date:  1. 2. 2024
Application deadline: 3. 11. 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html