VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 9. 2023 – Ústav řeckých a latinských studií / Job offer from 8 September 2023 – Institute of Greek and Latin Studies

Č.j.: UKFF/479972/2023

English see below

Ústav řeckých a latinských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor/ka
Obor a zaměření: novořecký jazyk a literatura
Mzdová třída: L2
Úvazek: 1,0 (40 hod/týdně)

Popis práce:

 • Průměrné množství přímé výuky 10–12 hodin týdně. Výuka v češtině.
 • Vyučuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu, a to především základní kurzy novořeckého jazyka, kurzy čtení novořeckých textů a základní přehledový kurz novořecké literatury. Alespoň část své výuky pravidelně inovuje a aplikuje do ní aktuálně nejlepší standardy v didaktice oboru. Může se zapojovat do jazykových korektur seminárních prací v odborných předmětech.
 • Může působit v komisích pro státní bakalářské zkoušky, popř. v komisích pro přijímací zkoušky či u jazykové části magisterských státních zkoušek.
 • Může vést i oponovat bakalářské i diplomové práce.
 • Aktivně se účastní oborových metodických konferencí a workshopů nebo vytváří výukové materiály k oblasti výuky novořeckého jazyka a literatury.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (Mgr.)
 • zkušenosti s výukou novořeckého jazyka a literatury
 • znalost novořečtiny i češtiny na úrovni C2
 • znalost angličtiny na úrovni B2

Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2024
Termín přihlášky: 29. 10. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Institute of Greek and Latin Studies

Job title: Lecturer
Field and specialization: Modern Greek language and literature
Expected salary/job rank: L2
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • Average number of direct teaching hours 10–12 hours per week. Teaching in Czech.
 • Teaching in the bachelor’s or master’s program of study, mainly the Modern Greek language courses, courses in reading Modern Greek texts and a basic survey course in Modern Greek literature. Innovating at least part of the teaching and applying the best standards in the didactics of the subject area. May engage in proofreading of seminar papers for specialist courses.
 • May serve as a member of committees for state bachelor’s exams, committees for entrance exams, or for the language section of state master’s exams.
 • May be a supervisor or an examiner for bachelor’s and master’s theses.
 • Active participation in methodological conferences and workshops in the subject area or creation of study materials related to the field of Modern Greek studies.

Job requirements:

 • master’s degree
 • experience in teaching Modern Greek language and literature
 • knowledge of Modern Greek and Czech at C2 level
 • knowledge of English at B2 level and above

Expected starting date: 1st January, 2023
Application deadline to: 29th October, 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • summary of work experience in the field
 • summary of teaching and publication activities
 • copies of completed education certificates.

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.