VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 9. 2023 – Ústav hudební vědy / Job offer from 8 September 2023 – Department of Musicology

Č.j.: UKFF/476526/2023

English see below

Ústav hudební vědy

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Hudební věda – dějiny hudby po roce 1800
Mzdová třída: AP2 (viz Vnitřní mzdový předpis UK)
Úvazek: 1,0 (40 hod. týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka odborných předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Hudební věda
 • výzkumná činnost
 • odborná publikační činnost
 • další pedagogická, akademická a organizační činnost, příslušející k pracovnímu zařazení AP2 dle platného Kariérního řádu FF UK

Požadavky:

 • ukončené doktorské vzdělání (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru Hudební věda
 • odborné zaměření na dějiny hudby po roce 1800
 • zkušenost s výukou hudební vědy na vysoké škole
 • publikační činnost relevantní pro obor hudební věda a související disciplíny
 • aktivní znalost českého jazyka (se schopností vést vysokoškolskou výuku v češtině, pro cizince do 3 let od začátku pracovního poměru)
 • aktivní znalost angličtiny (se schopností vést vysokoškolskou výuku a akademicky pracovat v angličtině), znalost dalších jazyků relevantních pro odbornou specializaci vítána

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2024 nebo dohodou
Termín přihlášky: 10. října 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán pedagogických a vědeckých aktivit v následujících 3 letech
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise pozve vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k osobnímu pohovoru (v odůvodněných případech lze konat distančně).

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Department of Musicology

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Historical musicology – music after 1800
Expected salary/job rank: AP2 (see Internal salary regulation of Charles University)
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching of undergraduate and graduate courses (BA MA, Ph.D. programme in Musicology)
 • research
 • scholarly publications
 • other pedagogical, academic, and administrative work consistent with the AP2 rank according to the valid Career Code of the Faculty of Arts

Job requirements:

 • Ph.D. (or equivalent) in Musicology
 • research focus on music history after 1800
 • experience in teaching musicology at a university level
 • scholarly publications relevant to the research field of musicology and related disciplines
 • proficiency in Czech (the ability to teach at university level in Czech, acquired within three years of appointment)
 • proficiency in English (the ability to teach at university level and to successfully attend to the academic duties of the position in English), knowledge of other languages relevant to the applicant’s areas of researchwelcome

Expected starting date: January 1, 2024 or later by agreement
Application deadline: October 10, 2023

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of research, teaching and publication activities
 • copies of appropriate academic certificates
 • prospects of teaching and research activities for the next 3 years
 • the candidate’s academic career development plan with the prospect of commencing the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.