VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 6. 9. 2023 – Katedra sociologie / Job offer from 6 September 2023 – Department of Sociology

Č.j.: UKFF/473767/2023

Katedra sociologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent
Obor a zaměření: sociologický výzkum a analýza kvantitativních dat
Mzdová třída: AP1/AP2
Úvazek: 0,25 (10 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka kurzů zaměřených na analýzu kvantitativních dat a sociologický výzkum na všech stupních studia programu sociologie (včetně v anglickém jazyce)
 • vedení závěrečných prací
 • výzkumná a publikační činnost

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru sociologie nebo v oboru příbuzném, nebo zahájené doktorské studium v tomto oboru (resp. oboru příbuzném)
 • kvalitní odborná a publikační činnost v oboru sociologie, případně v oboru příbuzném
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • znalost českého jazyka na úrovni C2
 • výhodou: předchozí pedagogická činnost; pokročilá znalost statistického software R

Kontaktní osoba:

 • Dotazy k nabízené pozici můžete směřovat na vedoucí katedry sociologie, dr. Zuzanu Podanou (zuzana.podana@ff.cuni.cz)

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2023
Termín přihlášky do: 8. 10. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Department of Sociology

Job title: Assistent / Assistant Professor
Field and specialization: sociological research and quantitative data analysis
Expected salary/job rank: AP1/AP2 level
Full-time position: 0.25 (10 hours per week)

Job description:

 • teaching courses on quantitative data analysis and sociological research methods (in all study programs of the Department, including teaching in English)
 • supervision of students’ theses
 • research and publication activity

Job requirements:

 • PhD in sociology or a related field or ongoing Ph.D. study in sociology (or related field)
 • research and publishing in sociology or a related field
 • English language – C1 level
 • Czech language – C2 level
 • advantage: previous educational activity; advanced knowledge of statistical software R

Contact for inquiries:

 • Inquiries about the offered position can be directed to the head of the Department of sociology, dr. Zuzana Podaná (zuzana.podana@ff.cuni.cz)

Expected starting date: November 1, 2023
Application deadline: October 8, 2023

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.