VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 30. 8. 2023 – Ústav pro archeologii / Job offer from 30 August 2023 – Department of Archaeology

Č.j.: UKFF/464033/2023

English see below

Ústav pro archeologii

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: archeologie pravěku, období neolitu střední Evropy
Mzdová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace, výuka na úrovni bakalářského i navazujícího magisterského studia, včetně vedení závěrečných prací
 • vědecká, výzkumná, publikační a další tvůrčí činnost

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru archeologie
 • specializace na období neolitu střední Evropy
 • aktivní publikační činnost
 • etablované zahraniční oborové kontakty
 • zkušenosti s přípravou a vedením vědeckých projektů (včetně zahraniční spolupráce)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • předpoklady pro pedagogickou činnost
 • předpoklady pro úspěšné habilitační řízení v časovém horizontu pěti let

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2024
Termín přihlášky do: 29. 10. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do pěti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Department of Archaeology

Job title: academic staff member – assistant professor
Field and specialization: prehistoric archaeology, the Neolithic Period in Central Europe
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects in above mentioned field and specialization, especially at the level of bachelor’s and master’s studies, including supervision of students’ theses
 • research, publishing and other creative activities

Job requirements:

 • D. in archaeology
 • specialisation in the Neolithic Period of Central Europe
 • excellent publishing activity
 • established international contacts in the field
 • experience in the submission and management of research projects (including international cooperation)
 • organisational and communication skills
 • pedagogical skills
 • the prerequisites for a successful habilitation procedure within a time horizon of five years

Expected starting date: January 1, 2024
Application deadline to: October 29, 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than five years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.