VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 30. 8. 2023 – Katedra sinologie / Job offer from 30 August 2023 – Department of Sinology

Č.j.: UKFF/464972/2023

English see below

Katedra sinologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent
Obor a zaměření: sinologie – dějiny a ideologie Číny 20. století
Mzdová třída: AP1/AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka všech typů předmětů souvisejících s vyžadovanou specializací, a to v programu bakalářském i magisterském
 • vedení četby textů
 • vědecká činnost, zejména práce na odborných publikacích, účast na konferencích, popř. jejich pořádání, zapojení do výchovy doktorandů
 • tvorba výukových materiálů
 • účast na zajištění organizačních záležitostí oboru a administrativního chodu pracoviště

Požadavky:

 • titul Ph.D. či vyhlídka na jeho získání do jednoho roku po nástupu do zaměstnání
 • specializace na dějiny a ideologii Číny 20. století, ideálně se zaměřením na dobu studené války
 • velmi dobrá znalost současné čínštiny, znalost literární čínštiny (wenyan) vítána
 • vítaná je je předchozí pedagogická a/nebo administrativní zkušenost
 • znalost českého jazyka přinejmenším pro základní praktickou komunikaci a administrativní účely s vyhlídkou získání širších kompetencí v dohledné budoucnosti (výuka)
 • schopnost přednášet vybrané kurzy v anglickém jazyce
 • prokázaná schopnost publikovat v kvalitních vědeckých časopisech

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2024
Termín přihlášky do: 29. 10. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • motivační dopis
 • návrh sylabu (povinně) volitelných kurzů (dva různé návrhy pro bakalářské studium, jeden pro navazující magisterský stupeň)
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.htm

 

 

Department of Sinology 

Job title: Assistant / Assistant Professor
Field and specialization: Sinology – History and ideology of 20th century China
Expected salary/job rank: AP1/AP2
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching in all types of courses related to the required specialisation, both in Bc. and MA programmes
 • teaching in courses of Chinese text reading
 • academic activities, especially scholarly publications, conference participation or organisation, participation in the supervision of PhD. students
 • production of teaching materials
 • participation in organisational and administrative tasks in the Department

Job requirements:

 • D., or a reliable prospect of obtaining the title in one year’s time
 • specialisation in history and ideology of 20th century China, ideally with focus on the Cold War era
 • very good proficiency in modern Chinese, ability to read literary Chinese (wenyan) welcome
 • previous teaching and/or administrative experience is welcome
 • a least basic competence in Czech for the purposes of everday life and administration, with prospect of enhancing it in forseeable future (teaching)
 • ability to teach courses in English
 • proven ability to publish in high quality academic journals

Expected starting date: 1st January 2024
Application deadline to: 29th October 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of scholarly, teaching and publication activities
 • covering letter
 • proposals of syllabi of one semester (compulsorily) optional courses/modules (two different proposals for Bc programme, one for the MA programme)
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.