VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 5. 5. 2023 – Katedra pedagogiky / Job offer from 5 May 2023 – Department of Education

Č.j.: UKFF/249303/2023

English see below

Katedra pedagogiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: didaktika, právo ve vzdělávání, ICT, učitelské vzdělávání
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oborovém Bc. a Mgr. studiu a v učitelském studiu
 • vedení kvalifikačních prací
 • publikační činnost v oboru

Požadavky:

 • ukončené doktorské vzdělání (Ph.D.) v oboru Pedagogika
 • zkušenosti s výukou předmětů z oblasti právní problematiky v učitelské profesní přípravě, zaměření na sociální, technické a didaktické aspekty v pedagogické přípravě, problematika ICT ve vzdělávání
 • publikační činnost v oboru

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023
Termín přihlášky: 7. 6. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkanky

 

Department of Education

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: didactics, education law, ICT, teacher education
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the field of bachelor’s and master’s degree programs, as well as in teacher training programs
 • Supervision of BA and MA theses
 • Publication activities

Job requirements:

 • Ph.D. in Education
 • Experience in teaching subjects related to legal issues in teacher professional training, with a focus on social, technical, and didactic aspects in pedagogical preparation, and ICT issues in education.
 • Publishing activities

Expected starting date:  1st October, 2023
Application deadline: 7th June, 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html