Osm doktorandů Filozofické fakulty UK obdrželo stipendia Anglo-Czech Educational Fund (ACEF)

Stipendia umožňují doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům FF UK strávit část studia na prestižních vysokých školách ve Velké Británii. Zcela mimořádná podpora pomáhá propojovat mladé vědce v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti. V letošním kole uspělo všech osm uchazečů, jejichž odborný zájem a zaměření pokrývá širokou škálu oborů.

Mezi stipendisty patří doktorandka obecné a srovnávací literatury Anna Schubertová a doktorandka anglofonních literatur a kultur Michaela Válková – obě vyjíždí na Queen Mary University of London. Zuzana Golec Mírová studující program Archeologie pravěku a středověku vyjede na stáž na University of Edinburgh, doktorand z Ústavu politologie Jan Šíma na University of York a doktorand filozofie Filip Váňa absolvuje výzkumnou stáž na University of Warwick. Martina Novopacká se bude na University of Essex věnovat svému oboru sociologie a doktorandka sociální psychologie a psychologie práce Hana Tomášková zase svému na University College London. Studentka etnologie a kulturní antropologie Timea Crofony se chystá na University of Oxford.

Cílem nadace ACEF je podpořit několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty českých a slovenských zájemců do 35 let. Uchazeči by během stipendijního pobytu v Británii měli pokročit ve své disertační práci nebo připravit k publikaci nedávno obhájenou práci. Důležitou podmínkou pro získání stipendia je také úzká spolupráce stipendisty s FF UK i po návratu do České republiky.

Stipendisté ACEF využívají pobyty ve Velké Británii k výzkumu v archivech a knihovnách, mají možnost dostat se k pramenům a zdrojům, které jsou v ČR nedostupné. Mnozí těží také ze zkušenosti s jiným akademickým prostředím. Pobyty jim umožňují získat mezinárodní kontakty, diskutovat své projekty s místními odborníky a navázat mezinárodní spolupráci.

Výběrové řízení probíhá jednou ročně a zájemci musí odevzdat zpracovaný projekt či studijní záměr a doporučení akademického pracovníka z přijímající britské univerzity. Finální rozhodnutí o přidělení stipendia je na komisi ACEF, která se při té příležitosti schází v ČR a s uchazeči dělá ústní pohovory v angličtině.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK