VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 26. 4. 2023 – Katedra sociální práce / Job offer from 26 April 2023 – Department of Social Work

Č.j.: UKFF/229975/2023

English see below

Katedra sociální práce

Název pracovní pozice: vedoucí katedry – akademický pracovník – odborný asistent/docent/profesor
Obor a zaměření: sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogika, právo a jiné příbuzné disciplíny
Mzdová třída: AP2/AP3/AP4
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně) 

Popis práce:

 • Řízení a organizace pedagogické a tvůrčí činnosti katedry
 • Odpovědnost za pedagogické a tvůrčí činnosti katedry
 • Odpovědnost za hospodárné využívání finančních prostředků fakulty, se kterými katedra disponuje
 • výuka oborově relevantních disciplín, včetně oborových kurzů v angličtině
 • vedení a oponování kvalifikačních prací
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium v oboru sociální práce, sociální psychologie, sociologie, psychologie práce, sociální pedagogiky, práva, příp. jiných příbuzných disciplín
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • schopnost učit v angličtině, plynulá čeština
 • zkušenosti s řešením výzkumných či aplikovaných projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti
 • koncepce rozvoje katedry a studia (vypracovává se minimálně na 3 roky dopředu, rozsah maximálně 10 stran)

Součástí koncepce je především:

 • Zhodnocení současného stavu pracoviště
 • Oblast personálního rozvoje
 • Rozvoj pedagogické činnosti a koncepce studia
 • Rozvoj vědecko-výzkumné činnosti
 • Rozvoj aplikovaného výzkumu a spolupráce
 • Výhled dalších možností rozvoje pracoviště (struktura pracoviště, rozvoj stávajícího profilu, výzkumná a pedagogická spolupráce s dalšími institucemi atd.)

V případě, že ve výběrovém řízení uspěje uchazeč/ka, který/á není stávajícím akademickým pracovníkem FF UK, bude s tímto/touto uchazečem/uchazečkou uzavřena pracovní smlouva na pozici akademického pracovníka FF UK a následně bude děkankou fakulty jmenován/a do funkce vedoucí/ho Katedry sociální práce. V případě úspěchu uchazeče/uchazečky, který/á je stávajícím akademickým pracovníkem FF UK, bude tento/tato uchazeč/ka jmenován/a děkankou fakulty do funkce vedoucí/ho Katedry sociální práce.

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2023
Termín přihlášky: 26. 5. 2023 

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Lenka Novotná, sekretariát děkana FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Obálku označte viditelně nápisem: Výběrové řízení – vedoucí Katedry sociologie

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu lenka.novotna@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Department of Social Work

Name of the position: Head of Department – Academic –  Assistant Professor/Associate Professor/Professor
Field of study: social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law, and other related disciplines
Pay band: AP2/AP3/AP4
Employment/workload: 1,0 (40 hours/week)

Job description:

 • management and organization of pedagogical and creative activities of the department
 • responsibility for the pedagogical and creative activities of the department
 • responsibility for the economical use of faculty funds at the department’s disposal
 • teaching of disciplines relevant to the field, including courses in English
 • conducting and opposing the qualification theses
 • developing your own research programme and creative activities
 • participation in other activities of the department

Requirements:

 • completed doctoral programme in social work, social psychology, sociology, occupational psychology, social pedagogy, law, or other related disciplines
 • previous teaching, research and other creative activities in the required field
 • ability to teach in English, fluent in Czech
 • experience in research or applied projects and grants
 • organisational and communication skills
 • concept for the development of the department and studies (to be prepared at least 3 years in advance, maximum 10 pages)

The concept mainly includes:

 • Assessment of the current state of the workplace
 • Area of personnel development
 • Development of pedagogical activities and study concept
 • Development of scientific research activities
 • Development of applied research and cooperation
 • Prospects for further development of the department (structure of the department, development of the existing profile, research and pedagogical collaboration with other institutions, etc.)

If a candidate, who is not a current academic employee of CU FA, succeeds in the tender, an employment contract will be concluded with this candidate for the position of a lecturer at CU FA and, subsequently, they will be appointed by the Dean of the Faculty to the position of the Head of the Department of Social Work. If a candidate is an existing academic staff member at CU FA, they will be appointed by the Dean of the Faculty to the position of Head of the Department of Social Work.

Estimated commencement of employment: 1st July 2023
Deadline for application: 26th May 2023 

Application requirements:

 • Application form to tender
 • professional CV
 • overview of previous professional experience
 • overview of scientific, pedagogical, and publishing activities
 • copies of proof of education (with Czech translation if necessary)

How to apply:

 • In writing by post/personally:
  Send the application form with all attachments by post or deliver it in person to:
  Lenka Novotná, secretariat děkana FF UK, nám. Jana Palacha 1/ 2, 116 38,  Prague
 • Label the envelope prominently with the words: “Výběrové řízení – vedoucí Katedry sociologie”

or

 • by email:
  Send the application with all attachments to lenka.novotna@ff.cuni.cz

  The Commission may, at its discretion, invite all or selected candidates to the next round of the selection procedure, i.e., to an interview.

Based on the application for the selection procedure, the Faculty of Arts, Charles University, processes the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cu/UK-9056.html