VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Ústav bohemistických studií / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Czech Studies

Č.j.: UKFF/173531/2023

English see below

Ústav bohemistických studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Bohemistika s lingvisticko-literárním zaměřením
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • podíl na řešení dílčích výzkumných nebo vývojových úkolů a podíl na publikační činnosti
 • účast v domácích a mezinárodních konferencích
 • podíl na řešení grantových projektů
 • organizace popularizačních workshopů pro veřejnost
 • kontrola studia, vedení cvičení a dalších základních forem výuky, podíl na zajištění dalších forem pedagogické činnosti
 • vedení a oponování závěrečných prací
 • podíl na administrativní práci pracoviště

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru český jazyk (nebo příbuzný)
 • pedagogická zkušenost z univerzitního prostředí
 • pedagogická zkušenost s výukou češtiny pro cizince
 • publikační činnost v oblasti didaktiky českého jazyka, české lingvistiky a/nebo české literární vědy
 • mezinárodní zkušenost (tj. zahraniční stáže, mezinárodní projektová spolupráce, expertní činnost pro zahraniční vydavatele či agentury, publikace ve světových jazycích, výuka, přednášky a konferenční příspěvky ve světových jazycích)
 • znalost anglického jazyka umožňující publikační a pedagogickou činnost (úroveň B2 a vyšší)
 • podrobný plán vědeckého rozvoje na příští tři roky a alespoň základní plán vědeckého rozvoje v dalších letech zakončený podáním habilitace nejpozději za devět let

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023
Termín přihlášky: 14. 5. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměr

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Institute of Czech Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Czech Studies in the field of linguistics and literature
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 100 % (40 hours per week)

Job description:

 • participation in the research or development tasks and in publication activities
 • participation in local and international conferences
 • solution of grant projects
 • organization of popularisation workshops for the public
 • conducting lectures, seminars, and other basic forms of teaching, ensuring other forms of pedagogical activities (e.g. member of commission for state bachelor’s examinations)
 • supervision and revision of students’ theses
 • share in administrative activities of the institute

Job requirements:

 • Ph.D. degree in the field of Czech Studies (or related field)
 • university teaching experience
 • pedagogical experience in teaching Czech to foreigners
 • publications in the field of Czech language didactics, linguistics and/or Czech literature
 • international experience (i.e. abroad internships, international project cooperation, expert work for foreign publishers, publications in international languages, teaching, talks and conference papers in international languages)
 • English language enabling publishing and teaching activities (level B2 and higher)
 • detailed career plan for the next three years and at least basic plan of scientific development in the following years, ending with the submission of a habilitation in nine years at the latest

Expected starting date:  1st October 2023
Application deadline:  14th May 2023 

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.