VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2023 – Ústav bohemistických studií / Job offer from 13 April 2023 – Institute of Czech Studies

Č.j.: UKFF/173576/2023

English see below

Ústav bohemistických studií

Název pracovní pozice: lektor – lektor češtiny pro cizince
Obor a zaměření: Bohemistika se zaměřením na české reálie a dějepis
Platová třída: L2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • kontrola studia, vedení cvičení a dalších základních forem výuky, podíl na zajištění dalších forem pedagogické činnosti (např. působení v komisích pro státní bakalářské zkoušky)
 • účast v oborových metodických konferencích a workshopech
 • podíl na přípravě metodických a výukových materiálů
 • vedení a oponování závěrečných prací
 • podíl na administrativní práci pracoviště

Požadavky:

 • titul Mgr. v oboru český jazyk a dějepis (nebo příbuzný)
 • pedagogická zkušenost z univerzitního prostředí
 • pedagogická zkušenost s výukou češtiny pro cizince
 • publikační činnost v oblasti didaktiky českého jazyka a reálií
 • znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost anglického jazyka umožňující publikační a pedagogickou činnost (úroveň B2 a vyšší)
 • návrh ukázkové hodiny (úroveň B2; specificky zahrnout gramaticko-lexikální kategorii vidu) v písemné (2 stránky A4) a ústní podobě (15minutová ukázka u pohovoru)

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023
Termín přihlášky: 14. 5. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Institute of Czech Studies

Job title: University Teacher (Czech)
Field and specialization: Czech Studies in the field of Czech Culture and History
Expected salary/job rank: L2 level
Full-time position: 50 % (20 hours per week) 

Job description:

 • conducting practical seminars and other basic forms of teaching, ensuring other forms of pedagogical activities (e.g. member of commission for state bachelor’s examinations)
 • participation in methodical conferences and workshops in the field
 • contribution to the preparation of methodological and teaching materials
 • supervision and revision of students’ theses
 • share in basic administrative activities of the institute

Job requirements:

 • MA degree in the field of Czech Studies and Literature/History (or related field)
 • university teaching experience
 • pedagogical experience in teaching Czech to foreigners
 • publications in the field of Czech language didactics and culture
 • Czech language at the level of a native speaker
 • English language enabling teaching and publishing activities (level B2 and higher)
 • lesson plan exemplar (level CEFR B2; including a category of aspect; 2 pages A4) and sample teaching (15 minutes)

Expected starting date:  1st October 2023
Application deadline: 14th May 2023 

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.