Vyjádření vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy k aktuálnímu dění na Katedře sociální práce

Vedení Univerzity Karlovy (UK) a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) obdrželo v minulém týdnu několik otevřených dopisů, jež reagují na situaci na Katedře sociální práce (KSOCP). Tyto dopisy v různých formách konstatují, že současné vedení FF UK přivedlo KSCOP do kritického stavu, a to buď svou nečinností, nebo dokonce snahou katedru z blíže nespecifikovaných důvodů zlikvidovat. Z našeho pohledu je bohužel tento náhled na situaci i motivace vedení FF UK zkreslený a obsahuje zavádějící tvrzení.

Plně si uvědomujeme, že současné dění na katedře sociální práce vyvolává nejistotu u studujících, členů katedry, relevantních zaměstnavatelů a dalších zástupců odborné veřejnosti. Chtěli bychom ubezpečit, že vedení FF UK se hlásí k odpovědnosti za zajištění vhodných podmínek pro studium stávajících studentů programu i za přípravu absolventů pro praxi. Rozvoj oboru považujeme za společensky zásadní, zejména v dnešní době, kdy je stále větší část společnosti ohrožena sociálními a ekonomickými problémy. Sociální práce je jedním z těch oborů, které mohou pomoci porozumět tomuto stavu a najít cestu k jeho řešení.

Každý studijní program realizovaný na UK však musí splňovat určitá kritéria, která vedou k získání, či dalšímu uchování akreditace. To posuzuje Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy složená ze zástupců všech fakult UK, jež sleduje počet oborových docentů a profesorů zapojených do realizace studijních programů a jejich podíl na realizaci povinných a povinně volitelných předmětů, habilitační výhled dalších pracovníků, stejně jako podíl vyučujících s částečnými úvazky či externistů.

Obor sociální práce je na FF UK od roku 2022 souběhem různých okolností výrazně personálně destabilizován. Realizaci studijního programu aktuálně zajišťují pouze 3 vyučující na plný úvazek, z toho pouze jeden s titulem docent. To je při celkovém aktuálním počtu studentů blížícím se dvěma stovkám velmi nízký počet. Kromě nedostatečného personálního zabezpečení jsou zde přítomné i další prvky, které mají tradičně negativní vliv při udělování akreditací: konkrétně jde o vysokou účast externistů s primárním pracovním úvazkem mimo FF UK, častá výuka předmětů i kmenových vyučujících v blocích aj. Ke zlepšení situace nevedla ani tři výběrová řízení, která vedení FF UK na místa docentů či profesorů postupně v roce 2022 vypsalo – vedla nakonec k udržení pouze jediné docentky. Přes snahu vedení FF UK o stabilizaci tak Katedra sociální práce v mnoha ohledech nevyhovuje standardům vyžadovaným Radou pro vnitřní hodnocení.

V situaci, kdy nebylo možné standardním způsobem podat žádost o reakreditaci dotčených studijních programů, vedení FF UK rozhodlo, že nyní bude Radě pro vnitřní hodnocení UK předložena žádost o akreditace studijních programů ve formě na dostudování. Tato forma znamená, že v letošním roce bude podle schválených podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 řádně realizováno přijímací řízení uchazečů o bakalářský i navazující studijní program sociální práce na FF UK a všichni stávající studenti včetně těch přijatých v letošním kalendářním roce budou mít možnost dostudovat ve stejném, případně obdobném studijním programu.

Vzhledem k personální nestabilitě zajištění oboru sociální práce na FF UK vedení FF UK rovněž iniciovalo jednání s vedením UK a dalšími fakultami UK realizujícími obor sociální práce jako profesní studijní program. Cílem tohoto a plánovaných navazujících jednání je společný postup, který by zajistil stabilní a dlouhodobé pokračování tohoto oboru na UK, aniž by se snížil počet studentů či kvalita studia daná jednak standardy pro toto regulované povolání, jednak standardy pro realizaci studijních programů na Univerzitě Karlově. Možných variant, jak toho dosáhnout, je několik, varianta nejvhodnějšího postupu může být pouze výsledkem společných jednání.

Vedení FF UK o probíhajících jednáních průběžně informuje vedení KSOCP. Zároveň jsme připraveni setkat se se členy KSOCP, se zástupci studujících a ve spolupráci s vedením Univerzity Karlovy i se zástupci odborné veřejnosti. Domníváme se, že uvádění jednostranných a v mnoha případech zavádějících informací v otevřených dopisech a na sociálních sítích nepřispívá k racionálnímu řešení aktuální situace. Z toho důvodu bychom i touto formou rádi adresovali výzvu všem relevantním aktérům, aby se společně z veřejného prostoru přesunuli k jednacímu stolu, kde je možno projednat možnosti dalšího postupu s ohledem na náš společný zájem – prospěch oboru Sociální práce na Univerzitě Karlově.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK