Ústav starého Předního východu FF UK zve na přednáškový blok o násilí ve starověkých společnostech Předního východu

Přednáškový blok „Community Violence in the Ancient Near East“ se uskuteční 28. března 2023 od 9:00 do 12:30 v Celetné 13, místnosti 1.10. Cílem přednášek je rekonstruovat roli násilí ve starověkých společnostech Předního východu v souladu s důkazy v písemných pramenech. Vystoupí prof. Steven Garfinkle z Western Washington University, dr. Seth Richardson z University of Chicago a doc. Jana Mynářová z Ústavu starého Předního východu FF UK.

Při vysvětlování různých kulturních forem, jež se vyskytovaly ve starověkém světě, a dokonce i při pokusech o rekonstrukci původu raných státních útvarů a samotné lidské civilizace, se řada autorů uchyluje k myšlence, že základním stavebním kamenem těchto procesů bylo násilí.

Takové argumenty se do značné míry zakládají na předpokladu, že násilí je ve své podstatě primárním elementem, což je myšlenka, kterou nedávno podpořila velice populární práce Stevena Pinkera The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (2011). „Zejména ve starších pracích se setkáme až s posedlostí analyzovat fyzické násilí, přestože uváděné příklady mají často zjevně symbolickou povahu a omezený rozsah. Naše zkoumání tak obrací pohled k předpokladům, že násilí bylo všudypřítomným a běžným prvkem starověkého světa. Chceme se přímo ohradit proti Pinkerovým tvrzením o rozsahu a typičnosti starověkého a novověkého násilí,“ vysvětluje téma přednáškového bloku doc. Jana Mynářová.


Program

8:45–9:00       Registrace účastníků
9:00–9:05       Přivítání (J. Mynářová)

9:05–9:15       Community Violence. An Introduction (S. Garfinkle & S. Richardson)
9:15–9:55       S. Garfinkle, Discipline and Punish: Administrative Records of Violence in Mesopotamia at the End of the Third Millennium BC (35–40 min.)
9:55–10:00     Diskuse

10:00–10:20   Přestávka

10:20–11:00   S. Richardson, Symbols, Facts, and Beatings: Forms of Violence and Hammurabi’s Babylon (35–40 min.)
11:00–11:05   Diskuse
11:05–11:45   J. Mynářová, Kill your master… Community Violence in the Late Bronze Age Levant (35–40 min.)
11:45–11:50   Diskuse
11:50–12:30   Obecná rozprava k tématu násilí ve starověkých společnostech


Prof. Steven Garfinkle je profesor historie na Western Washington University, kde od roku 2001, kdy získal doktorát na Columbia University, vyučuje starověké dějiny. Jeho výzkum se zaměřuje na hospodářské dějiny, formování států a otázky násilí v nejstarších historických pramenech starověkého Předního východu. V současné době dokončuje knižní projekt o počátcích obchodu. Mezi jeho nedávné publikace patří kapitola „Violence and State Power in Early Mesopotamia“ v knize Cambridge World History of Violence či kapitola „The Kingdom of Ur“ v knize The Oxford Handbook to the Ancient Near East.

Dr. Seth Richardson je spolupracovníkem Orientálního ústavu a vedoucím redaktorem časopisu Journal of Near Eastern Studies na University of Chicago. Na univerzitě působí od roku 2003 poté, co v roce 2002 získal doktorát na Columbia University. Richardson je asyriolog a historik starověkého Předního východu. Ve své práci o dějinách starobabylonského období v Mezopotámii (asi 2000–1600 př. n. l.) se zabývá především politicko-ekonomickými otázkami: problémy infrastrukturní moci, povahou politické subjektivity a rolí institucionálních nároků na těla. Zaměřuje se také na specifický historický problém pádu Babylonu v roce 1595 př. n. l. K dalším oblastem jeho zájmu patří teoretické otázky státní suverenity týkajícími se legitimity, území, vzpoury či epistemologie státu a společnosti. Zabývá se také problémy souvisejícími s dějinami násilí, včetně války a míru, ale také asymetrickými, nestátními, neformálními, symbolickými a komunitními praktikami násilí. Věnuje se také rozličným komparativním tématům, např. věštění z jater, zvířecí osobnosti, kultu předků, ikonám a božským emblémům, otroctví, potravinové bezpečnosti, hodnotě práce, daním nebo starověké historiografie.

Doc. Jana Mynářová působí na Ústavu starého Předního východu FF UK. Ve své práci se dlouhodobě zaměřuje na problematiku vztahů mezi starověkým Předním východem a Egyptem ve 2. polovině 2. tisíciletí př. n. l., starověkou diplomacii a mezinárodní právo. K jejím tématům patří i vybrané otázky hospodářských dějin (zvl. daňových systémů), šíření klínového písma v periferních oblastech nebo vzdělávání písařů. Je autorkou monografie Language of Amarna – Language of Diplomacy. Perspectives on the Amarna Letters (2007), editorkou monografické řady Crossroads (2011, 2015, 2019) a řady dalších odborných článků a kapitol. V současnosti připravuje do tisku monografii Handbook of Amarna Cuneiform Palaeography.


Tento přednáškový blok je podpořen projektem Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, Reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK