Výstava „Ivan Meštrović (1883–1962) Sochař a světoobčan“ je k vidění do 26. února

Na přípravě výstavy se jako odborný spolupracovník podílel dr. Ondřej Vojtěchovský z Ústavu světových dějin FF UK, který je rovněž spoluautorem a spolueditorem stejnojmenné publikace vydané Galerií hlavního města Prahy, kde výstava probíhá.

Výstava nově kriticky zhodnocuje tvorbu chorvatského sochaře Ivana Meštroviće ve středoevropském kontextu, od rakousko-uherského mocnářství až po konec druhé světové války. Je pojata jako mapa Evropy, v jejímž rámci Meštrović vystavoval a tvořil.

Vzniklá monografie, do které přispělo deset domácích i zahraničních odborníků v oblastech dějin umění a historie, se zabývá různými aspekty uměleckého i politického života Meštroviće. Věnuje se kontextu vývoje jeho sochařství, zejména během jeho vídeňských studií a působení v Paříži pod vlivem Augusta Rodina. Pozornost také zaměřuje na politický rámec Meštrovićova díla, které formovalo vizuální formu nacionální a státní ideologie někdejší Jugoslávie.

Kniha je dosud nejrozsáhlejší odbornou publikací věnovanou tomuto významnému sochaři v českém jazyce. Přináší řadu dosud nepublikovaných zobrazení, zejména pak snímky Meštrovićových soch od českého fotografa Josefa Sudka. Všechny texty jsou paralelně v češtině a angličtině.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK