VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

Č.j.: UKFF/569460/2022

English see below

Katedra psychologie

Název pracovní pozice: 2x akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: 
pedagogická a školní psychologie, výuka učitelství
Platová třída: 
AP2
Úvazek: 
0,5 (20 hod./týdně)

Popis práce:

 • výuka v oblasti specializace
 • výuka v učitelských oborech
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivita
 • podíl na administrativní činnosti KPS

Požadavky:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, titul Ph.D. v oblastech psychologie, vzdělávání, pedagogika
 • znalost angličtiny
 • zkušenost s výukou v oblasti specializace
 • zkušenost s prací na výzkumných projektech a grantech
 • relevantní publikační činnost

Předpokládaný nástup: 1.3.2023
Termín přihlášky do: 31.12.2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Department of Psychology

Job title: 2x Assistant Professor
Field and specialization: 
Pedagogical and school psychology
Expected salary/job rank: 
AP2 level
Part-time position: 
0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level
 • research and publishing in high-impact international scientific journals
 • sharing administrative duties in the department

Job requirements:

 • MA degree in Psychology, doctoral degree (PhD or equivalent) in Psychology, Educational science, Pedagogy
 • excellent active knowledge of English
 • publications in high-impact international scientific journals
 • experience with teaching within the applicant’s specialization
 • experience with collaborating on research grants and projects

Expected starting date: March 1st, 2023
Application deadline to: December 31st, 2022 

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.