VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 30 November 2022 – Department of Adult Education and Personnel Management

Č.j.: UKFF/570564/2022

English see below

Katedra andragogiky a personálního řízení

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: sociologie (případně příbuzný obor); možné oblasti zaměření: občanská společnost, neziskový sektor, sociologie vzdělávání, metodologie sociálních výzkumů
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v bakalářském a navazujícím magisterském studiu (případně i v anglickém jazyce)
 • vedení závěrečných prací
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost

Požadavky:

 • titul Ph.D.
 • odborná činnost odpovídající oborovému zaměření
 • publikační činnost

Předpokládaný nástup: 13.2.2023
Termín přihlášky do: 31.12.2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled odborné a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkanky

 

Department of Adult Education and Personnel Management

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: sociology (or a related discipline); potential areas of specialization: civil society, nonprofit (civil) sector, sociology of education, methodology of social research
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching in the BA and MA study programmes (potentially also in English)
 • supervision of students’ theses
 • research and publishing in the field

Job requirements:

 • Ph.D. degree
 • expert activities related to the field/specialisation
 • publishing activities

Expected starting date: 13.2.2023
Application deadline to: 31.12.2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • overview of professional and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.