VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra sociologie / Job offer from 29 July 2022 – Department of Sociology

Č.j.: UKFF/414453/2022

English see below

Katedra sociologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: sociologický výzkum a metodologie
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka statistiky v bakalářském programu sociologie
 • výuka v oblasti odborné specializace uchazeče na všech stupních studia programu sociologie (včetně v anglickém jazyce)
 • vedení závěrečných prací
 • výzkumná a publikační činnost

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (Ph.D.) v oboru sociologie, případně v oboru příbuzném
 • kvalitní odborná a publikační činnost v oboru sociologie, případně v oboru příbuzném
 • organizační a komunikační schopnosti
 • výhodou: předchozí pedagogická činnost; pokročilá znalost statistického software R

Předpokládaný nástup: 1.10.2022 (příp. později dle dohody)
Termín přihlášky: 29.8.2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • motivační dopis s nabídkou oborového zaměření pro působení na Katedře sociologie FF UK (preferovaná témata kurzů a výzkumných projektů, další způsoby zapojení do akademického života)
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Department of Sociology

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: sociological methodology and research
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching statistics (BA level)
 • teaching courses in own specialization (in all study programs of the Department, including teaching in English)
 • supervision of students’ theses
 • research and publication activity

Job requirements:

 • PhD in sociology or a related field
 • high-quality research and publishing in sociology or a related field
 • organizational and communication skills
 • advantage: previous educational activity; advanced knowledge of statistical software

Expected starting date: October 1, 2022
Application deadline: August 29, 2022

Complete applications will include the following:

 • application form
 • motivation letter with an offer of specialization for work at the Department of Sociology (preferred topics of courses and research projects, other ways of involvement in academic life)
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.