VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 15. 6. 2022 – Ústav českých dějiny / Job offer from 15 June 2022 – Institute of Czech History

Č.j.: UKFF/314350/2022

English see below

Ústav českých dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Odborník z praxe pro oblast přírodovědeckých sbírek, vědy v muzeích a mezinárodního kontextu
Mzdová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod/týdně)

Jedná se o pozice částečně financované z projektu „Transformace pro VŠ na UK“, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy (komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních vzdělávacích programů).

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 31. 5. 2024
Obor a zaměření: Ústav českých dějin – nový obor Muzejnictví – historie, digitalizační a novomediální studia
Profil činnosti: Podíl na tvorbě nového profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Muzejnictví v prezenční i kombinované formě

Popis práce:

 • Příprava studijních předmětů pro studijní program Muzejnictví
 • Podíl na tvorbě studijních opor a dalších výukových materiálů
 • Spolupráce na přípravě akreditačního spisu
 • Podíl na tvorbě metodického pokynu a skript pro studenty oboru
 • Konzultace při tvorbě kvalifikačních prací (mimo projektové financování)

Požadavky:

 • Minimálně titul Ph.D. v oblasti přírodovědeckých oborů
 • Předchozí praxe v paměťové instituci v agendě řízení oblastí výzkumu, mezinárodní spolupráce a přírodovědeckých projektů, a to nejméně 3 roky
 • Alespoň roční zkušenost s prací mimo vysokoškolský sektor (dle podmínek projektu)
 • Pozici nelze obsadit stávajícím zaměstnancem, řízení je zaměřeno na takové potenciální pracovníky, kteří nově vstupují do pracovně-právního vztahu na FF UK, a to nejdříve ke dni předpokládaného nástupu (dle podmínek projektu)
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Aktivní znalost českého jazyka
 • Aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: od 15. 8. 2022
Termín přihlášky do: 15. 7. 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Institute of Czech History

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Expert in area of scientific collections, science and research in museums, and the international context
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

This is a position partially financed from the project “Transformation for Higher Education at Charles University”, implemented as a part of the National Recovery Plan (Component 3.2: Adaptation of capacity and focus for school educational programmes).

Project implementation period: 1 June 2022 – 31 May 2024
Field of study and orientation: Institute of Czech History – new field of study Museum Studies – history, digitalization, and new media studies
Activity profile: Participation in the creation of a new, professionally oriented post-bachelor (follow-up) master’s programme of study in Museum Studies for full-time and part-time (combined) studies

Job description:

 • Preparation of courses for the programme of study Museum Studies
 • Participation in the creation of study aids and other teaching materials
 • Collaboration in preparing the accreditation documents
 • Participation in the creation of methodological guidelines and scripts for students in the area of study
 • Consultation in the creation of theses (excluding project financing)

Job requirements:

 • Minimum academic qualification: Ph.D. in the field of science
 • Previous experience at a memory institution in managing research, international cooperation, and science projects, minimum of 3 years
 • At least one year of experience outside the university environment (according to the terms and conditions of the project)
 • The position cannot be filled by a current employee; the procedure is geared to new employees at the Faculty of Arts, Charles University, no earlier than on the anticipated starting date of the position (according to the terms and conditions of the project)
 • Organizational and communication skills
 • Active knowledge of Czech
 • Active knowledge of English

Expected starting date: August 15, 2022
Application deadline: July 15, 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • Structured CV
 • Letter of motivation
 • Overview of previous experience in the respective field

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.