VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 6. 2022 – Katedra sociální práce / Job offer from 1 June 2022 – Department of social work

Č.j.: UKFF/293369/2022

English see below

Katedra sociální práce

Název pracovní pozice: odborný asistent
Obor a zaměření: psychologie v kontextu sociální práce a vybrané otázky sociální politiky
Mzdová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod/týdně)

Popis práce:

 • výuka psychologických a psychoterapeutických disciplín, dílčích témat sociální politiky, anglických oborových kurzů
 • vedení kvalifikačních prací
 • školení doktorandů, rozvoj doktorského studia a jeho následné zajišťování
 • příprava katedrového periodika
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • absolvent magisterského studia psychologie a sociální práce (výhodou), ukončené doktorské studium v oboru sociální práce/psychologie/sociologie, příp. jiných příbuzných disciplín
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • schopnost učit v angličtině, plynulá čeština
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: od 1. 10. 2022
Termín přihlášky: 22. 7. 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Department of social work

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: psychology in the context of social work and selected issues of social policy
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching courses on psychological and psychotherapeutic disciplines, partial topics of social policy and English field courses
 • supervision of BA/MA theses
 • supervision of PhD students, development of the PhD study programme and its realisation
 • preparation of the department journal
 • conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise
 • participation on other department´s agendas

Requirements:

 • graduate of the master’s degree in Psychology and Social Work (advantage)
 • finalised PhD study programme in psychology/social work/sociology or another relevant programme
 • former teaching and research experience in the above-mentioned expertise
 • ability to teach in English, fluent in Czech
 • adequate publication record in the field of specialization
 • experience in research projects and grants
 • organizational and communication skills

Expected starting date: October 1, 2022
Application deadline: July 22, 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.