Akademici z FF UK obsadili přední příčky Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK

Oceněno bylo celkem osm publikací autorů z FF UK – z toho na 1.–2. místě se umístil doc. Pavel Sládek z Katedry Blízkého východu se svou monografií o židovském teologovi Maharalovi.

Soutěž má za cíl podpořit autory a jejich mateřské fakulty či další univerzitní součásti a svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků.

Nejvýznamnější monografie UK v daném období, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech, hodnotí dvě jedenáctičlenné odborné komisemi (pro lékařské a přírodní vědy a pro humanitní a společenské vědy).

1.–2. místo: doc. Pavel Sládek z Katedry Blízkého východu

Jehuda Leva ben Besalel – Maharal: Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku


Monografie je věnována významnému židovskému teologovi (asi 1525–1609), spjatému svým životem a působením s Prahou, u něhož legenda o stvoření golema v obecném povědomí zcela překryla jeho význam pro židovské, ale také obecněji evropské dějiny náboženského myšlení. Autor charakterizuje Maharalovy spisy a jeho myšlení, nastiňuje nejvýznamnější linie Maharalových nábožensko-filozofických, ale také společenských a politických úvah. Zvláštní pozornost věnuje ambivalentnímu vztahu tohoto židovského učence k vědeckým objevům jeho doby.

6.–7. místo: dr. Jan Kysela z Ústavu pro klasickou archeologii

Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th–1st centuries BC


Monografie se zabývá kontakty mezi Středomořím a střední Evropou ve 4.–1. století př. Kr. na základě rozboru a kontextualizace veškerých dostupných písemných, ale především archeologických pramenů. Jádrem knihy je studium předmětů středomořského původu nalezených ve střední Evropě (Čechy, Morava, východní Bavorsko, dolní Rakousko a západní Slovensko) datovaných do 4./3.–1. stol. př. Kr.

9.–11. místo: dr. Daniela Theinová z Ústavu anglofonních literatur a kultur

Limits and Languages in Contemporary Irish Women’s Poetry


Monografie se zabývá tvorbou známých irských básnířek, jako je Eavan Boland, Eiléan Ní Chuilleanáin, Nuala Ní Dhomhnaill, Biddy Jenkinson a Medbh McGuckian, u kterých se poprvé spojuje kritickou analýzu jazykových problémů se zaměřením na historickou okrajovost žen v irské literární tradici. Tato kniha nabízí zásadní kritické přehodnocení významných irských básnířek z konce 20. století, a tím i národního kánonu. Monografie vyšla v anglickém jazyce.

9.–11. místo: prof. Vojtěch Kolman z Ústavu filosofie a religionistiky

Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce


Co má společného filozofie a jazykový vtip? A co G. W. F Hegel a Felix Holzmann? Na tyto otázky stručně, leč s veškerou svědomitostí odpovídá tato kniha. Slouží tak jako úvod do filozofie a jejích problémů prostřednictvím jazykové komiky, ale předkládá také filozofický výklad humoru na bázi kontrastu a negativního pojetí zkušenosti. Noc, v níž lze spolu s Holzmannem pořádat medvědí hony na zajíce, je totiž noc, v níž jsou všechny krávy černé, tedy Hegelovo Absolutno.

14.–16. místo: doc. Václav Cvrček z Ústavu Českého národního korpusu

Registry v češtině

Kolektivní monografie (s kolegy z Ústavu Českého národního korpusu: dr. Zuzana Laubeová, David Lukeš, Petra Poukarová, Anna Řehořková, dr. Adrian Jan Zasina)


Tato monografie se především zabývá výzkumem použitých jazykových prostředků, např. jak často se v textu používají otázky nebo zda je v něm podmiňovací způsob. Jde tedy o vnitrotextovou perspektivu, která pomáhá identifikovat v jazyce registry. Ty můžeme vnímat – obdobně jako rejstříky na varhanách – jako alternativní způsoby, jak vyjádřit obsah, který chceme sdělit. V knize se tedy pojednává o tom, jak tyto registry v jazyce identifikovat a charakterizovat pomocí empirických a kvantitativních metod na základě rozsáhlých korpusových dat.

14.–16. místo: prof. Jan Čermák z Ústavu anglického jazyka a didaktiky

Béowulf


Nejstarší z velkých básnických skladeb anglické literatury (z přelomu 8.–9. století) vyšla poprvé česky v roce 2003 – až po více než tisíci letech od doby svého vzniku v překladu a s komentáři prof. Jana Čermáka. Druhé vydání, za které byl profesor oceněn, představuje rozšířené a upravené vydání skladby s ilustracemi Františka Štorma a v grafické úpravě Jana Franty.

18.–21. místo: prof. Jitka Malečková z Ústavu Blízkého východu

“The Turk” in the Czech Imagination (1870s-1923)


Jitka Malečková ve své monografii popisuje český pohled na Turky v posledních padesáti letech existence Osmanské říše a jak byli Češi ovlivněni názory a trendy ostatních zemí. Kniha zachycuje, že Turci byli vnímáni především optikou nacionalismu a panslavismu – v soudržnosti se Slovany, kteří bojovali proti osmanské nadvládě. Monografie vyšla v anglickém jazyce.

18.–21. místo: dr. Lucie Korecká z Ústavu germánských studií

Věk Sturlungů. Ságy o Islandu třináctého století


První dvě třetiny 13. století představovaly v dějinách Islandu dramatické období (věk Sturlungů), kdy docházelo ke krvavým bojům a k zásadním společenským a politickým změnám, ale také k rozmachu kultury a písemnictví. To se odráží v takzvaných „ságách o současnosti“, které nabízejí bezprostřední vhled do názorů a hodnot ústředních osobností tehdejšího politického a kulturního života. Tato kniha čtenářům předkládá vůbec první české překlady textů tohoto žánru, doplněné o kulturně-historický úvod a studii zaměřenou na vztah mezi dějinnými událostmi, kulturní pamětí a narativními prameny.

 


Související články