VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 5. 5. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 5 May 2022 – Department of psychology

Č.j.: UKFF/239212/2022

English see below

Katedra psychologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: pedagogická a školní psychologie
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivita v mezinárodních odborných časopisech
 • podíl na administrativní činnosti KPS

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, titul Ph.D. v oboru psychologie
 • vynikající znalost angličtiny
 • publikace v prestižních mezinárodních časopisech
 • zkušenost s výukou v oblasti specializace

Předpokládaný nástup: 3. 10. 2022
Termín přihlášky: 12. 8. 2022 

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis včetně přehledu dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 strana)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkanky

Department of psychology

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Pedagogical and School Psychology
Expected salary/job rank: AP2 level
Part-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level
 • research and publishing in high-impact international scientific journals
 • sharing administrative duties in the department

Job requirements:

 • MA degree in Psychology, doctoral degree (PhD or equivalent) in Psychology
 • excellent active knowledge of English
 • publications in high-impact international scientific journals
 • experience with teaching within the applicant’s specialization

Expected starting date: October 3rd, 2022
Application deadline: August 12th, 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of research, teaching and publication activities
 • copies of educational documents
 • a short description of intended activities at the position (max. 1 page)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.