VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 4. 5. 2022 – Ústav řeckých a latinských studií / Job offer from 4 May 2022 – Institute of Greek and Latin Studies

Č.j.: UKFF/237044/2022

English see below

Ústav řeckých a latinských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: lingvistika starořeckého jazyka
Platová třída: AP1
Úvazek: 0,75 (zástup za rodičovskou dovolenou)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace, především na úrovni bakalářského studia
 • vedení a oponování závěrečných prací
 • výzkumná a publikační činnost, zapojení do projektů ÚŘLS
 • podíl na administrativním a organizačním chodu ústavu

Požadavky:

 • titul Mgr. (nebo odpovídající) v oboru starořečtina, klasická filologie nebo příbuzném
 • zkušenost s pedagogickou činností na úrovni VŠ
 • vědecká a publikační aktivita v požadovaném oboru a zaměření

Předpokládaný nástup:1. 7. 2022
Termín přihlášky: 6. 6. 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkanky

 

Institute of Greek and Latin Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Ancient Greek Linguistics
Expected salary/job rank: AP1
Full-time position: 0,75 (parental leave replacement)

Job description:

 • Teaching in the required specialization – primarily BA degree
 • Supervision of students´ theses and projects
 • Research and publishing in the field, participation in the projects of the Institute
 • Participation in the administrative and organizational running of the Institute

Job requirements:

 • MA title in Ancient Greek, Classical Philology or in a related field
 • University teaching experience
 • Research and publishing experience in the field of Ancient Greek Linguistics

Expected starting date:  July 1, 2022
Application deadline:    June 6, 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.