VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav světových dějin / Job offer from 10 May 2022 – Institute of World History

Č.j.: UKFF/251954/2022

English see below

Ústav světových dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Světové dějiny se zaměřením dějiny raného novověku a novověku (16. – 19. století)
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis práce:

 • výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia v semináři novověkých dějin (1500–1918)
 • cizojazyčná výuka v rámci programu Erasmus+
 • vedení studentských prací a projektů
 • zapojení do výzkumných projektů vytvořených na pracovišti
 • výzkum v oboru uchazečovy specializace
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce

Požadavky:

 • titul Ph.D. v požadované specializaci, mezioborový přesah uchazeče výhodou
 • zahraniční zkušenosti (odborná stáž, výzkum v zahraniční, integrace do mezinárodních vědeckých sítí)
 • schopnost přednášet v cizím světovém jazyce, další jazyky vítány
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2022
Termín přihlášky do: 15. 6. 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkanky

Institute of World History

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: World History with specialization on Early Modern and Modern History (16th – 19th century)
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A. and M.A., in Czech, within the Department of Modern History (1500–1918)
 • teaching in Erasmus+ courses in English or other languages (German, French etc.)
 • supervision of students’ projects and theses
 • integration into the projects developed by the department
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • PhD in the area of specialization, interdisciplinary overlaps are advantage
 • adequate teaching experience
 • international stage, networking, and research experience
 • excellent knowledge of Czech
 • ability to lecture in Czech and in some of the World languages (English, German, French etc.)
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: October 1, 2022
Application deadline: June 15, 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.htm