VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 10. 5. 2022 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 10 May 2022 – Department of Philosophy and Religious Studies

Č.j.: UKFF/250306/22

English see below

Ústav filosofie a religionistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent / asistent (v závislosti na dosaženém vzdělání)
Obor a zaměření: Filosofie – didaktika filosofie
Platová třída: AP2/AP1 (v závislosti na dosaženém vzdělání)
Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka odborných předmětů v magisterském programu „Učitelství filosofie pro střední školy“
 • organizace praktických složek výuky
 • spolupráce se středními školami
 • koncepční práce při rozvíjení oboru
 • publikační činnost

Požadavky:

 • ukončené doktorské vzdělání (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru Filosofie nebo v pedagogickém či didaktickém oboru orientovaném na společenské vědy / minimálně ukončené magisterské vzdělání v oboru Filosofie nebo v pedagogickém či didaktickém oboru orientovaném na společenské vědy s výhledem na doplnění doktorského vzdělání (titul Ph.D.)
 • praxe v oboru (zkušenost s výukou v oblasti didaktiky společenských věd) nebo zkušenost s výukou filosofie nebo ZSV na střední škole
 • publikační činnost související s oborem
 • aktivní znalost českého jazyka
 • aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků

Předpokládaný nástup: 1. srpna 2022
Termín přihlášky: 16. června 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • rozvaha o výuce a odborné činnosti na příští 3 roky

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkanky

 

Department of Philosophy and Religious Studies

Job title: Assistant Professor / Assistant (depending on the achieved degree)
Field and specialization: Philosophy – Didactics of philosophy
Expected salary/job rank: AP2/AP1 (depending on the achieved degree)
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching of expert subjects (MA programme “Teaching philosophy in secondary schools”)
 • organization of practical components of the curriculum
 • communication and cooperation with secondary schools
 • participation in development of the field
 • publication activities

Job requirements:

 • minimally MA or equivalent in Philosophy or in Didactics of social sciences, with prospect for Ph.D.
 • expertise in the field of Didactics in social sciences or expertise in teaching philosophy or social sciences in secondary school
 • publication activities related to the field
 • active language ability in Czech language
 • active language ability in at least two foreign languages (English, French, German)

Expected starting date:  August 1, 2022
Application deadline: June 16, 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)
 • project of teaching and expert activities in the following 3 years

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.