VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 4. 2022 – Vědecký pracovník – junior – „post-dok“ (ve Velké Británii) / Job offer from 1 April 2022 – Junior researcher – „post-doc“ (ve Velké Británii)

Č.j.: UKFF/152005/2022

English see below

Vědecký pracovník –  junior – „post-dok“ (ve Velké Británii)

Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK (registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976) se zaměřením na výzkum ve společenskovědních, historických, jazykovědných, filologických, sociálních a uměnovědných oborech.

Délka trvání projektu: 11 měsíců:

 • 5 měsíců mobilita – vědecký pobyt na vybrané zahraniční instituci – výše pracovního úvazku 1,0
 • 6 měsíců návratová fáze na FF UK

Předpokládaná mzdová třída: VP2 / VP1
Popis pracovní činnosti:

 • 5 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci ve Velké Británii
 • Zapojení do badatelského týmu zahraniční instituce, pravidelné konzultace s mentorem
 • Realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu
 • Navazování/prohlubování vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí
 • Příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu
 • Účast na konferenci/semináři/workshopu apod. k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizovaná hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci)
 • Vypracování měsíčních zpráv o činnosti
 • Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobilit musí být publikované formou Open Access.
 • Zaměření návratové fáze: Realizace navazujícího výzkumu s badateli na FF UK, rozvíjení spolupráce se zahraniční institucí, na níž byl realizován pobyt. Přednesení min. 1 přednášky pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí

Požadavky:

 • Titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) udělený max. 7 let před datem zahájení mobility. Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby
 • Výborná kompetence v anglickém/ německém/ francouzském jazyce, umožňující realizaci výzkumu
 • Vědecko-výzkumná a publikační činnost v oboru dle specializace
 • Zkušenosti s vědeckými projekty výhodou

Předpokládaný nástup: 1. srpna 2022
Termín přihlášky do: 15. května 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • Strukturovaný CV
 • Doklad o udělení titulu Ph.D. (případně jeho nostrifikaci)
 • Přehled publikační činnosti
 • Přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • Výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině)
 • Návrh zahraniční instituce s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu
 • Předběžný souhlas mentora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu. Mentor v zahraničí musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“) evidované v databázích Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS nebo se musí podílet na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant
 • Profesní životopis mentora (přehled publikační činnosti, grantů)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (OP VVV č. 02_18_053).

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkanky

Junior researcher – „post-doc“ (in the United Kingdom)

The positions are planned within the project International mobility of research, technical and administration staff of Charles University (Registration number of the project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976) with a focus on research in the social sciences, history, linguistics, philology and arts.

Duration of the project: 11 months:

 • 5 months of mobility – research stay at selected foreign institution – 1.0 workload
 • 6 months of return phase at FA CU

Expected salary/job rank: VP2 / VP1

Job description:

 • 5-month research stay at a major academic institution in the United Kingdom
 • Involvement in the team of the host foreign institution
 • Realization of own specific research topic establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution
 • Preparation of a paper for an international conference on a topic related to the research conducted
 • Participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one)
 • Submitting monthly activity reports
 • All and any potential research outputs originating in implementation of the mobility must be published in the Open Access form.

Focus of a so-called return phase: Realization of follow-up research with researchers from FA CU, further development of cooperation with the foreign institution at which the stay was realized. Giving at least 1 lecture for students and academic workers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad.

Job requirements:

 • D. degree or similar (ISCED level 8 equivalent) obtained not earlier than 7 years before the start date of the mobility. The said time can be prolonged by the period of maternity and/or parent leave, longterm illness (more than 90 days), nursing a family member (more than 90 days), pre-examination speciality graining and military service
 • Excellent competence in the English / German / French language, making possible the realization of the research
 • Professional and publication activity in the field according to professional specialization
 • Previous experience with research grants is an advantage

Expected starting date: August 1, 2022

Application deadline: May 15, 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • Curriculum vitae
 • A copy of PhD diploma (or its nostrification)
 • Overview of publication activity
 • Overview of research activity
 • Research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech)
 • Suggested foreign institution, including a jurification of relevance to the implementation of the research proposed
 • Preliminary consent of the foreign institution’s mentor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question. The foreign mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs („article“, „book“, „book chapter“, „letter“ and „review“) registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS database or the foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one.
 • Mentor’s CV (overview of publication activity, grants)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

The course of mobility is subject to the Rules for Applicants and Beneficiaries -Specific Section, the Call “ International mobility of research, technical and administrative staff of research organizations ” (OP VVV No. 02_18_053).

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.