Filozofická fakulta UK otevírá nové učitelské studijní programy

Fakulta dokončila akreditaci dvou nových navazujících magisterských programů – Učitelství filozofie pro střední školy a Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy.

Oba programy rozšířily nabídku povinně sdružených programů, které lze kombinovat s dalšími učitelskými programy. Zájemci na ně mohou podávat přihlášky do 31. března 2022.

Učitelství filozofie pro střední školy

Studijní program je v českém prostředí výjimečný systematickým provazováním hluboké filozofické reflexe, prakticky orientované přípravy pro výkon učitelské profese a zapojování studentů do filozofického oborově didaktického výzkumu a do přípravy výukových materiálů využitelných na středních školách.

Nabídka kurzů Ústavu filosofie a religionistiky FF UK studentům umožňuje seznámení s filozofií na mimořádně vysoké úrovni. Připravené jsou pro ně historicky i tematicky zaměřené kurzy, které kladou důraz na prohlubování filozofických schopností, jako je schopnost interpretace textu a argumentace.

Oborově didakticky i obecně pedagogicky orientované kurzy programu pak rozvíjejí kompetence, které umožňují znalost filozofie a uvedené filozofické schopnosti pěstovat u žáků středních škol. „Studenti se seznamují s didaktickými teoriemi a nástroji a na jejich základě si budují vhodné pedagogické návyky pomocí prakticky orientovaných metod, jako jsou modelové hodiny, videotrénink, sebereflexe a vzájemná reflexe,“ dodává dr. Matěj Král, oborový didaktik filozofie.

Absolventi se uplatní především jako středoškolští učitelé filozofie a jiných předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru filozofie, a mají také odborné kompetence rozvinuté na takové úrovni, aby mohli pokračovat v doktorském studiu, po jehož absolvování mohou vyučovat i na vysoké škole. Uplatnění najdou také mimo oblast školství, například v žurnalistice, státní správě či kdekoliv jinde, kde se osvědčuje schopnost analytického a kritického myšlení.

Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy

Na druhý nově akreditovaný program vyučovaný na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK mohou podávat přihlášky zájemci, kteří chtějí působit jako učitelé češtiny jako druhého jazyka na středních školách všech typů. Program může být zajímavý také pro kohokoliv, koho zajímá problematika vyučování češtiny jako druhého jazyka, metodické postupy jazykového vyučování nebo práce s žáky s odlišným mateřským jazykem.

Studenti dostanou kvalitní oborovou i oborově didaktickou přípravu, zároveň se v rámci studia klade velký důraz na pedagogické praxe. Během nich si student vyzkouší různé role – nejprve jako pozorovatel, poté jako asistent učitele a na konci jako učitel, který samostatně vede výuku.

Absolventi najdou uplatnění v mnoha oblastech, jako učitelé češtiny na různých typech škol, v jazykových školách, v oblasti jazykové politiky a jazykového testování a jako autoři vzdělávacích materiálů pro nerodilé mluvčí češtiny.

„Poptávka po odborně kvalifikovaných učitelích češtiny jako cizího jazyka stále stoupá, stejně jako stoupají počty žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách,“ doplňuje ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace dr. Kateřina Šormová. Více si o programu můžete poslechnout v podcastu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK