VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2021 – Ústav pro klasickou archeologii / Job offer from 13 December 2021 – Institute of classical archeology

Č.j.: UKFF/509990/2021

English see below

 

Ústav pro klasickou archeologii

Název pracovní pozice: Vědecký pracovník – junior „postdok“
Obor a zaměření: Archeologie – archeologie Střední Asie, zaměření na archeologii Střední Asie v obdobích od doby bronzové do pozdní antiky s důrazem buď výzkum vývoje osídlení a jeho charakteristiky nebo vybrané typy artefaktů a jejich kontextuální analýzy.
Platová třída: VP2
Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně) po dobu 6 měsíců

Jedná se o pozici naplánovanou v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy)

Popis práce:

 • zapojení do badatelského týmu české archeologické expedice v Uzbekistánu
 • realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu ve spolupráci s týmem ČAEvU
 • příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu
 • příprava spoluautorské odborné studie se členy týmu ČAEvU na základě realizovaného výzkumu

Požadavky:

 • titul Ph.D. udělený ne dříve než 7 let před termínem podání přihlášek (může se prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby)
 • působení v oblasti výzkumu mimo území ČR na pracovní úvazek minimálně 0,5 po dobu minimálně 2 roků v průběhu posledních 3 let, nebo Ph.D. studium (či obdobné formy studia) v zahraničí po tuto dobu
 • prokázaná publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 mezinárodně uznatelné odb-orné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS. Zároveň tyto publikace musí být typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review.“

Předpokládaný nástup: Únor, 2022
Termín přihlášky do: 14. ledna, 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný CV
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury) s identifikací souvislostí s výzkumným zaměřením badatelského týmu ČAEvU
 • doklad o udělení titulu Ph.D.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Průběh mobility podléhá Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027). Výzkumný pracovník je povinen předkládat měsíčně Zprávu o činnosti (vzory Zprávy o činnosti zde).

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkanky

 

Institute of classical archeology

Job title: Researcher „post-doc“
Field and specialization: Archaeology – archaeology of Central Asia, focus: Archaeology of Central Asia in the periods from the Bronze Age to Late Antiquity with emphasis on either research into settlement patterns and dynamics, or selected types of artefacts and their contextual analysis.
Expected salary/job rank: VP2
Full-time position: 1,0 (40 hours a week) for a period of 6 months

The position is planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University 

Job description:

 • collaboration with the research group of Czech Archaeological Expedition in Uzbekistan
 • realization of own specific research topic in collaboration with the CAEU group
 • preparation of a co-authored paper with CAEU group members based on the research undertaken within the project
 • preparation of a conference paper for an international conference on the current research

Job requirements:

 • D. obtained not earlier than 7 years before the application deadline (this may be extended by maternity or parental leave, long-term illness, taking care of a family member for more than 90 days, and military service).
 • Work experience in the duration of 2 years in the last 3 outside of the Czech Republic at a half-time (or more) research position, or a Ph.D. study abroad for this period of time.
 • Publication activity – over the last three years, at least two internationally recognizable publication outputs registered in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS database. At the same time, these publications must be „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ and „review.“

Expected starting date: February, 2022
Application deadline: January 14, 2022

Complete applications will include the following:

 • application form
 • curriculum vitae
 • overview of publication activity
 • overview of research activity
 • research proposal (up to 3 pages long including documents and literature)
 • a copy of PhD diploma

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

The course of mobility is subject to the Rules for Applicants and Beneficiaries -Specific Section, the Call “International Mobility of Researchers” (OP VVV No. 02_16_027). The researcher is required to submit monthly Activity report (Template of the Activity report here).

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.