Asociace děkanů filozofických fakult žádá o nápravu hodnocení humanitních věd a podfinancování filozofických fakult

Asociace děkanů filozofických fakult přijala usnesení, jímž žádá o nápravu v hodnocení humanitních věd. Současná situace je neudržitelná, protože hodnocení podle tzv. Metodiky 2017+ zkresluje pohled na výkonnost výzkumu v humanitních oborech a v minulosti se negativně promítlo i do distribuce finančních prostředků. Asociace nabízí vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace, jež hodnocení zajišťuje, své odborné kapacity k řešení tohoto problému.

dalším usnesení asociace vyzývá MŠMT a reprezentace veřejných vysokých škol, aby neprodleně podnikly kroky k nápravě nerovností ve financování vysokých škol, které dlouhodobě znevýhodňují filozofické fakulty. Tyto fakulty mnohostranně naplňují poslání vysokých škol dané vysokoškolským zákonem: hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění a při utváření občanské společnosti. Tyto zásadní úkoly dané vysokým školám jsou však dlouhodobě marginalizovány, a to i v současné době, kdy dopady celosvětové pandemie mohou v konečném důsledku zásadně podlomit principy fungování demokratické společnosti.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK