VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 11. 2021 – Katedra sociální práce / Job offer from 1 November 2021 – Department of social work

Č.j.: UKFF/458895/2021

English see below

 

Katedra sociální práce

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: odborná praxe a metody sociální práce
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis práce:

 • výuka disciplín v rámci odborné praxe, metod sociální práce, výuka volitelných kurzů v oblastech vlastní specializace uchazeče
 • vedení kvalifikačních prací
 • školení doktorandů, rozvoj doktorského studia a jeho následné zajišťování
 • podíl na přípravě katedrového periodika
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium ve společensko-vědním pomáhajícím oboru
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • schopnost učit v angličtině
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2022
Termín přihlášky do: 3. 12. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Department of social work

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: social work internships and field placements, methods of social work
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching courses on internship/field placements in context of social work, methods of social work, teaching elective courses depending on the field of candidate´s specialization
 • supervision of BA/MA students’ theses
 • supervision of PhD students, development of the PhD study programme and its realisation
 • preparation of the department journal
 • conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise
 • participation on other department´s agendas

Job requirements:

 • finalised PhD study programme in a social based helping profession
 • former teaching and research experience in the above-mentioned expertise
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • experience in research projects and grants
 • organizational and communication skills

Expected starting date: February 1, 2022
Application deadline: December 3, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.