Vědecká rada FF UK udělila hodnost emeritního profesora dvěma výjimečným odborníkům

Děkan fakulty doc. Michal Pullmann předal 22. listopadu 2021 hodnost literárnímu vědci, romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi. Emeritním profesorem se dále stal medievista Josef Žemlička, který se slavnostního předání nemohl zúčastnit.

Prof. Jiří Pelán působil na Ústavu románských studií FF UK třicet let. Na fakultě vystudoval francouzštinu, italštinu a Václavem Černým vedenou komparatistiku a po studiích pracoval do roku 1991 v nakladatelství Odeon, kde se stal jedním z nejvýznamnějších překladatelů a redaktorů své generace. Díky svému mimořádnému talentu nadělil Jiří Pelán českému umění nádherné překlady význačných evropských děl, u kterých se nikdy neomezoval na určitá období či na vybrané autory. V soupisu jeho překladatelských počinů jsou jak díla středověká, tak veskrze moderní.

Prof. Pelán je znalcem evropských literatur i v bytostně vlasteneckém smyslu: jeho znalost české literatury je pověstná, stejně jako je pověstná jeho láska k jednomu z největších českých autorů 20. století – Bohumilu Hrabalovi. Jeho dalším velkým kulturním počinem je dílo, které v roce 1956 započal už Pelánův učitel Václav Černý a jež sám prof. Pelán dovedl ke zdárnému konci daleko přesahujícímu původní záměr. Jeho Antologie italské renesanční literatury, která vyšla po deseti letech příprav, přinesla bohatý výběr významných textů, z nichž mnohé poprvé přeložil právě Jiří Pelán.

Prof. Josef Žemlička vystudoval na FF UK archivnictví a po absolutoriu v roce 1970 nastoupil do Ústavu československých a světových dějin ČSAV. Jeho první práce se zabývaly dějinami středověkého osídlení, které byly od 60. let minulého století jednou z inovativních oblastí české medievistiky. Postupně se začal zabývat mnohem širším okruhem medievistických témat, zvlášť se jeho zájem soustředil na přelomové 13. století, tedy na „století posledních Přemyslovců“.

Specializační seminář, který prof. Žemlička vedl spolu s prof. Janem Klápště, patřil vždy k velmi navštěvovaným zájemci o studium českých středověkých dějin. Pro oba pedagogy byla důležitá zejména interdisciplinarita prakticky naplňovaná při výuce a uplatňovaná v pracích studentů.

Bibliografie dějin českých zemí pod jménem Josefa Žemličky uvádí přes 1000 položek. Jeho příspěvky najdeme v několika prestižních sbornících evropské medievistiky, v rámci kterých reprezentovaly české medievistické bádání. Prof. Žemlička je proto velmi často citovaným medievistou nejen u nás, ale i v zahraničí a právem patří k profilujícím osobnostem české a evropské medievistiky.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK