VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 3. 8. 2021 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících / Job offer from 3 August 2021 – Institute of Deaf Studies

Č.j.: UKFF/337422/2021

English see below

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Název pracovní pozice: 3x Akademický pracovník – odborný asistent, popř. asistent
Obor a zaměření: Lingvistika (obecná lingvistika, bohemistika) s přesahem do lingvistiky znakových jazyků
Platová třída: AP2, popř. AP1
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti lingvistiky (obecné lingvistiky, bohemistiky – včetně výuky praktické češtiny), lingvistiky znakových jazyků a styčných oblastí v rámci Deaf Studies dle potřeb ÚJKN,
 • vedení, konzultování a oponování závěrečných studentských prací,
 • výzkumná, odborná a publikační činnost,
 • zapojení do dlouhodobých a krátkodobých úkolů řešených v rámci ÚJKN, fakulty a univerzity.

Požadavky:

 • lingvistické vysokoškolské vzdělání zakončené titulem Ph.D.; v případě aktuálního doktorského studia perspektiva jeho rychlého úspěšného dokončení,
 • odborný zájem o lingvistiku a lingvistiku znakových jazyků (popř. i obecněji o lingvistické oblasti v rámci Deaf Studies), nejlépe podepřený odbornými výstupy (publikační činností, účastí na konferencích, zapojením do výzkumných projektů apod.) a příp. pedagogickým působením,
 • předpoklad dalšího odborného rozvoje,
 • všeobecná orientace v oboru Deaf Studies,
 • kompetence v českém znakovém jazyce na komunikační úrovni, příp. předpoklad jejich nabytí v horizontu několika let,
 • profesionální a aktivní přístup ke všem pracovním povinnostem na FF UK,
 • kolegiálnost, týmová spolupráce a zodpovědný přístup ke studentům a ke kolegům.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 3. 9. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Institute of Deaf Studies

Job title: 3x Assistant Professor, ev. Assistant
Field and specialization: Linguistics (General linguistics, Bohemian studies) with the overlap into sign language linguistics
Expected salary/job rank: AP2 level, ev. AP1 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching in the field of linguistics (general linguistics, Bohemian studies – incl. Czech language lessons), sign language linguistics and related areas of Deaf Studies,
 • supervision of students’ theses,
 • research and publication activities,
 • participation in grants and projects of the institute, faculty and university.

Job requirements:

 • PhD in linguistics, ev. in the case of current PhD studies prospect of a rapid successful completion,
 • professional interest in linguistics and linguistics of sign languages (or more generally in linguistic areas within Deaf Studies), preferably supported by expert outputs (publishing activities, participation in conferences, participation in research projects, etc.) and ev. teaching experience in the fields mentioned above and specialization,
 • assumption of continuing professional development,
 • general orientation in the field of Deaf Studies,
 • competence in Czech Sign Language at the communicative level, or the assumption of their acquisition in the horizon of several years,
 • a professional and proactive approach to all work duties at institute, faculty and university,
 • collegiality, teamwork and responsible approach to students and colleagues.

Expected starting date:  October 1, 2021
Application deadline: September 3, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.