VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 3. 8. 2021 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 3 August 2021 – Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies

Č.j.: UKFF/352480/2021

English see below

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: pomocné vědy historické a archivnictví
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hodin/týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace bc. a nmgr. studia (zaměření na raný a vrcholný středověk, nauku o pramenech středověku, historickou chronologii, dějiny správy středověku)
 • vedení kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových)
 • vědecko-výzkumná činnost, publikační aktivita, zapojení do projektů
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru pomocné vědy historické
 • výborná znalost latiny a němčiny
 • pedagogická zkušenost vítána

Předpokládaný nástup: 1.10. 2021
Termín přihlášky: 6.9. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkana

 

Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies
Expected salary/job rank: AP2 level
Part-time position:
0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A. and M.A. level courses will be expected (early and high Middle Ages, the science of medieval sources, historical chronology, history of medieval administration)
 • supervision of BA/MA students’ theses
 • scientific-research, publishing activity, organizing of workshops and academic conferences
 • participation on other department´s agendas

Job requirements:

 • Ph.D. in the study program Historical Auxiliary Sciences
 • very good knowledge of Latin and German language
 • organizational and administrative skills
 • teaching experiences welcome

Expected starting date:  October 1, 2021
Application deadline: September 6, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.