VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 7. 2021 – Katedra sociální práce / Job offer from 8 July 2021 – Department of social work

Č.j.: UKFF/302971/2021

English see below

Katedra sociální práce

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: právo v sociální práci
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka právních disciplín v kontextu sociální práce, výuka volitelných kurzů v oblastech vlastní specializace uchazeče
 • vedení kvalifikačních prací
 • školení doktorandů, rozvoj doktorského studia a jeho následné zajišťování
 • podíl na přípravě katedrového periodika
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium v oboru právo nebo dokončení doktorského studia ve výhledu maximálně 1 roku
 • vzdělání v oboru sociální práce výhodou
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • schopnost učit v angličtině
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 13. 8. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Department of social work

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: law in social work
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week) 

Job description:

 • teaching courses on law in context of social work, teaching elective courses depending on the field of candidate´s specialization
 • supervision of BA/MA students’ theses
 • supervision of PhD students, development of the PhD study programme and its realisation
 • preparation of the department journal
 • conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise
 • participation on other department´s agendas

Job requirements:

 • finalised PhD study programme in law or to be completed in 1 year at the latest
 • education in the field of social work an advantage
 • former teaching and research experience in the above-mentioned expertise
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • experience in research projects and grants
 • organizational and communication skills

Expected starting date: October 1, 2021
Application deadline: August 13, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.