VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 7. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 8 July 2021 – Department od psychology

Č.j.: UKFF/302963/2021

English see below

Katedra psychologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: biologická psychologie a příbuzné obory
Platová třída: AP3
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace
 • vedení závěrečných prací, zejm. diplomových
 • vedení doktorandů
 • vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivita v mezinárodních odborných časopisech
 • podíl na administrativní činnosti KPS

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, titul Ph.D. v oboru psychologie nebo neurověd a titul doc. v oboru psychologie
 • vynikající znalost angličtiny
 • publikace v prestižních mezinárodních časopisech

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 13. 8. 2021 

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • představa o působení na vypisovaném místě

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkana

 

Department od psychology

Job title: Associate Professor
Field and specialization: Biological psychology and allied disciplines
Expected salary/job rank: AP3 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the M.A. level
 • supervising doctoral students
 • research and publishing in high-impact international scientific journals
 • sharing administrative duties in the department

Job requirements:

 • MA degree in Psychology, doctoral degree (PhD or equivalent) in Psychology or Neurosciences, finalized habilitation procedure in Psychology
 • excellent active knowledge of English
 • publications in high-impact international scientific journals

Expected starting date: October 1, 2021
Application deadline: August 13, 2021 

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.