VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 30. 7. 2021 – Ústav etnologie / Job offer from 30 July 2021 – Institute of Ethnology

Č.j.: UKFF/337379/2021

English see below

Ústav etnologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Etnologie a kulturní antropologie – etnolog
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,00 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni bakalářského, magisterského a doktorského studia
 • Vedení studentských prací a projektů
 • Výzkum v požadované specializaci uchazeče
 • Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní a jiné spolupráce; organizování mezinárodních workshopů a vědeckých konferencí

Požadavky:

 • titul Ph.D. v studijním programu Etnologie
 • odborná a publikační činnost v oblasti studia kolektivní paměti, kultury českých Němců, a etnicity a migračních procesů ve střední Evropě
 • zkušenosti s výzkumnou činností za použití biografických metod a oral history
 • výborná znalost německého jazyka
 • organizační a administrativní dovednosti
 • znalost českého jazyka slovem a písmem

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 31. 8. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Institute of Ethnology

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Ethnology and Cultural Anthropology – Ethnologist
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 1,00 (40 hours per week) 

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A., M.A. and Ph.D. level courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation; organizing of international workshops and academic conferences

Job requirements:

 • Ph.D. in the study program Ethnology
 • adequate publication record in the field of study of collective memory, culture of Czech Germans and ethnicity and migration in Central Europe
 • experience with research using biographic method and oral history
 • excellent knowledge of German language
 • organizational and administrative skills
 • knowledge of Czech language (speaking and writing)

Expected starting date: October 1, 2021
Application deadline: August 31, 2021 

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.