Vědecká rada UK udělila pamětní medaile profesorkám Aleně Macurové a Libuši Duškové

Univerzita ocenila špičkovou vědeckou práci i celospolečenský význam výzkumu dvou předních českých lingvistek.

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc., patří již několik desítek let k evropské špičce na poli anglické syntaxe a hypersyntaxe, teorie funkční větné perspektivy a kontrastivní lingvistiky na funkčně-strukturálním základě. Její dílo má dosah do celé akademické obce, a i díky jejímu úsilí bylo možné po roce 1989 nově zformovat a rozvíjet anglická jazykovědná studia. Její Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny vychází v reedicích již od roku 1988. Profesorka Libuše Dušková oslavila v lednu letošního roku 91. narozeniny a stále je odborným i lidským vzorem svým bývalým žákům a mladším kolegům. Vedení Univerzity Karlovy jí na zasedání Vědecké rady 24. června 2021 udělilo stříbrnou pamětní medaili.

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., působí na FF UK více než padesát let, během nichž se jí podařilo prosadit lingvistický pohled na hluchotu a také legislativně ukotvit skutečnost, že český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný znakový systém. Zasloužila se rovněž o rozvoj jazykovědné bohemistiky, zejména však stylistiky a interdisciplinárně pojaté nauky o textu a komunikaci. Životní dílo profesorky Macurové má zásadní význam pro život neslyšících v České republice i českou společnost vůbec, je také velice oblíbenou pedagožkou, která má schopnost inspirovat generace studentů k vlastní vědecké práci. Vedení univerzity udělilo prof. Macurové zlatou pamětní medaili.

Na náhledové fotografii je zleva profesorka Alena Macurová, docentka Olga Nováková z Přírodovědecké fakulty UK a profesor Jan Čermák, který převzal pamětní medaili za paní profesorku Libuši Duškovou, jež se slavnostního předávání nemohla účastnit.

prof. Alena Macurová

prof. Libuše Dušková

 


Související články