Ústav světových dějin FF UK uspořádal konferenci Místa setkávání: prostor a jeho narativy

Interdisciplinární konference o problematice a vnímání míst setkávání v narativu středověkých a raně novověkých dějin se konala 27. a 28. května 2021. Organizovaly ji doktorandky Klára Šárovcová, Valentina Karlíková a Rebeka Laučíková ze Semináře středověkých dějin.

Cílem konference bylo ukázat místa setkávání jako prostor nabízející rozdílné badatelské přístupy a témata. Konkrétní otázky směřovaly k proměně vnímání míst setkávání, jejich vlivu na změny ve společnosti, ke sledování jejich kontinuity a diskontinuity v závislosti na společenských změnách, jejich vlivu na formování názorů a prožívání víry a způsoby jejich zobrazování. Setkání bylo rozděleno do pěti tematických bloků, které umožnily nazírat narativy míst setkávání z různých perspektiv.

Konferenci otevřely příspěvky, které se zabývaly fenoménem pouti jako jedinečného prostoru pro setkávání. Druhý blok nabídl pohled z perspektivy správy a samosprávy – příspěvky se zabývaly příkladem cechů, obščiny a věče, zemského soudu a symbolického setkávání prostřednictvím pečetí. Dalším tématem byly narativy setkávání fiktivních a reálných hrdinů na pozadí kronik a legend – jako setkání Rudolfa I. Habsburského s králem Davidem či starých Seveřanů s jejich mytickými bohy.

Nejširší zastoupení měla náboženská tematika, která byla pojata široce od antiky až po barokní Čechy, a to při zachycení narativů setkávání jak v každodennosti, tak při festivitách. Poslední blok tematizoval prostory sakrálních i profánních staveb jako místa setkávání středověkých elit.

Setkání se zúčastnili badatelé z České a Slovenské republiky. Vedle témat z historických oborů zazněly příspěvky z filozofie, religionistiky, etnologie a mimoevropských studií, východoevropských studií, jihoslovanských a balkanistických studií, germánských studií a dějin umění. Zastoupeno bylo mnoho univerzit a jejich pracovišť včetně Pedagogické fakulty UK, Historického ústavu Slovenské akademie věd, Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, Univerzity Palackého, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové, Ostravské univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Hosty konference byli mimo to badatelé z Muzea Karlovy Vary, Muzea města Duchcova, klášterní knihovny v Oseku, klášterní knihovny opatství Jasov a Archivu hlavního města Prahy.

Konferenční panely moderovala Valentina Karlíková a Klára Šárovcová. Záznam celé konference bude veřejně přístupný na fakultním YouTube.


Související články