VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 6. 4. 2021 – Katedra Sociální práce / Job offer from 6 April 2021 – Department of social work

Č.j.: UKFF/124166/2021

English see below

Katedra Sociální práce

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce
Platová třída: AP3
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • garant navazujícího magisterského studijního programu sociální práce
 • výuka teorií a metod sociální práce, výuka volitelných kurzů v oblastech vlastní specializace uchazeče
 • vedení kvalifikačních prací
 • školení doktorandů, rozvoj doktorského studia a jeho následné zajišťování
 • příprava katedrového periodika
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • ukončené habilitační řízení v programu sociální práce, příp. podaná přihláška k habilitačnímu řízení
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • schopnost učit v angličtině
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2021
Termín přihlášky: 10. 5. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • Strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

 

Department of social work


Job title:
academic worker – associate professor degree
Field and specialization: methods and theories of social work, research methods
Expected salary/job rank: AP3 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week) 

Job description:

 • guarantor of the MA social work study programme
 • teaching subjects on methods and theories of social work, teaching elective courses depending on the field of candidate´s specialization
 • supervision of BA/MA students’ theses
 • supervision of PhD students, development of the PhD study programme and its realisation
 • preparation of the department journal
 • conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise
 • participation on other department´s agendas

Job requirements:

 • finalised habilitation procedure in social work study programme or an application for a habilitation procedure
 • former teaching and research experience in the above mentioned expertise
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • experience in research projects and grants
 • organizational and communication skills

Expected starting date: July 1, 2021
Application deadline: May 10, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.