VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 9. 3. 2021 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 9 March 2021 – Department of Philosophy and Religious Studies

Č.j.: UKFF/96514/2021

English see below

 

Ústav filosofie a religionistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: religionistika, zaměření na metody a dějiny religionistiky a dějiny náboženství
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia,
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových,
 • vědecká publikační činnost, a to i mezinárodní
 • podíl na administrativní činnosti ÚFAR.

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru
 • vynikající aktivní znalost angličtiny, schopnost číst v alespoň dvou dalších cizích jazycích
 • odborné publikace v oboru, z toho alespoň některé zahraniční
 • odborné zaměření na metody a dějiny religionistiky
 • odborné zaměření na alespoň jeden náboženský okruh včetně schopnosti učit jeho pramenný jazyk
 • slušná znalost několika dalších náboženských okruhů a schopnost o nich učit

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 22. 4. 2021 

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • rozvaha o výuce na příštích 5 let ve vazbě na aktuální studijní plány religionistiky
 • podrobný plán vědeckého rozvoje na příští tři roky a alespoň základní plán vědeckého rozvoje v dalších letech zakončený podáním habilitace nejpozději za sedm let

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby FF UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozhodnutí děkana

 

Department of Philosophy and Religious Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Religious Studies, specialization in method and theory and in history of religions
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching and examining within the applicant’s specialization,
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level,
 • publishing scholarly publications, including international ones
 • sharing administrative duties in the department

Job requirements:

 • doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in the given area,
 • excellent active knowledge of English, ability to read in at least two other foreign languages
 • publications in the given area, including international ones,
 • specialization in method and theory of religious studies, and in history of religions,
 • specialization in at least one religious area, including the ability to teach its source language
 • a good knowledge of several other religious areas

Expected starting date: October 1, 2021
Application deadline: April 22, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)
 • teaching plan for the next five years fitting in with our religious studies curriculum
 • a detailed plan of research for the next three years, and at least a rough plan of research for the subsequent years culminating in habilitation proceedings started after seven years at the latest

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.