VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2021 – Katedra sociální práce / Job offer from 4 January 2021 – Department of social work

Č.j.: UKFF/469922/2020

English see below

Katedra Sociální práce

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce, výzkumné metody
Platová třída: AP3
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka teorií a metod sociální práce, metod výzkumné práce, výuka volitelných kurzů v oblastech vlastní specializace uchazeče
 • vedení kvalifikačních prací
 • školení doktorandů, další organizační zajištění doktorského studia
 • příprava katedrového periodika
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • ukončené habilitační řízení v programu sociální práce, příp. podaná přihláška k habilitačnímu řízení
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • schopnost učit v angličtině
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2021
Termín přihlášky: 19. 2. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby … FF UK zpracovával Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozhodnutí děkana

Department of social work

Job title: academic worker – associate professor degree
Field and specialization: methods and theories of social work, research methods
Expected salary/job rank: AP3 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects on methods and theories of social work, research methods, teaching elective courses depending on the field of candidate´s specialization
 • supervision of BA/MA students’ theses
 • supervision of PhD students, other organisational work on the PhD study programme
 • preparation of the department journal
 • conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise
 • participation on other department´s agendas

Job requirements:

 • finalised habilitation procedure in social work study programme or an application for a habilitation procedure
 • former teaching and research experience in the above mentioned expertise
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • experience in research projects and grants
 • organizational and communication skills

Expected starting date: April 1, 2020
Application deadline: February 19, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

 

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.