VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2020 – Ústav germánských studií / Job offer from 4 January 2020 – Department of Germanic Studies

Č.j.: UKFF/476202/2020

English see below

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: dějiny, reálie a kultura Skandinávie
Platová třída: AP1/AP2
Úvazek: 0,2 (8 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti dějin, reálií a kultury Skandinávie a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejména bakalářských a diplomových
 • vědecká publikační činnost
 • grantová aktivita
 • podíl na administrativní činnosti ÚGS a webové prezentaci Oddělení skandinavistiky

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) relevantního humanitního směru
 • zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností
 • zkušenost s grantovou činností
 • odborná činnost v oblasti skandinávské kultury a/nebo dějin
 • výborná znalost alespoň jednoho severogermánského jazyka (dánština, norština nebo švédština)
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2021
Termín přihlášky: 5. 2. 2021 

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • životopis
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby FF UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozhodnutí děkana o přijetí

Department of Germanic Studies

Job title: Assistant/Assistant Professor
Field and specialization: Scandinavian history and culture
Expected salary/job rank: AP1/AP2 level
Full-time position: 0,2 (8 hours per week)

Job description:

 • teaching within the area of Scandinavian history and culture, exam participation
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level
 • publishing scholarly publications
 • grant activity
 • sharing administrative duties in the department and work on web presentation of the Section for Scandinavian Studies

Job requirements:

 • doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in a relevant field of the humanities
 • experience with teaching and research
 • experience with grant activity
 • research experience in the area of Scandinavian culture and/or history
 • excellent knowledge of at least one North-Germanic language (Danish, Norwegian or Swedish)
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: March 1, 2020
Application deadline: February 5, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • list documenting research experience
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.