Knižní novinky Vydavatelství FF UK

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce fakultního vydavatelství. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou v e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha. ​Publikace FF UK vycházejí zároveň také v elektronické verzi, která je studentům a zaměstnancům volně přístupná přes discovery službu ukaz.cuni.cz.

Jokoi Šónan: Tři otázky správy země. Japonsko poloviny 19. století očima intelektuála

Neokonfucián Jokoi Šónan je považován za jednoho z nejvýraznějších vzdělanců závěrečné fáze doby Tokugawa, kdy dochází k rychlému vyzrávání vnitřní společenské a politické krize. Ve Třech otázkách správy země z roku 1860, jejichž překlad je součástí knihy, se obšírně vyjadřuje ke třem stěžejním dobovým tématům, a to sociálně-hospodářské situaci, zahraniční hrozbě a etické rovině. Důkladným rozborem vazalských vztahů mezi řadovými samuraji a knížaty v době Tokugawa a zasvěceným překladem japonského textu přispívá publikace Davida Labuse k přesnějšímu a plastičtějšímu chápání mentality samurajských intelektuálů.

Ukázka (PDF)

Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského písemnictví

V češtině bezprecedentní publikace ukazuje na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům) i z tvorby moderní a soudobé. Názorně tak přibližuje rozmanité proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, jež zahrnují jak radikální sklony, tak i jejich liberálně a ekumenicky ukotvené protipóly.

Ukázka (PDF)

Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty

Kniha mapuje přítomnost věcí v básních od antiky a slavného Achilleova štítu v Homérově Iliadě přes čínskou poezii a básně německého osvícenství, básníky jako R. M. Rilke, Francis Ponge nebo W. C. Williams, kteří podstatně ovlivnili obraz věcí v básních během 20. a 21. století, až po koncept hyperobjektů u Paula Muldoona. Kniha se věnuje také polským či ruským autorům a připomíná toto téma v české básnické tradici od programových básní Jiřího Wolkera až po český poválečný surrealismus. Detailně představuje strategie a postupy, jimiž básníci věci evokují, ať už jde o antickou „ekfrasis“, moderní pojetí popisu, „objektivní lyriku“ nebo vizuální básně.

Ukázka (PDF)

Entente cordiale. Vývoj britsko–francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1898–1904

Monografie Marcely Hennlichové analyzuje problematiku geneze britsko-francouzských vztahů v údobí od krize ve Fašodě k podpisu Srdečné dohody. Jejím cílem je představit faktory, které v poměrně krátkém čase umožnily odstranit dlouhotrvající vzájemné neshody mezi Paříží a Londýnem a dospět k podpisu dohody, která se posléze stala jedním z milníků při formování spojeneckých bloků, jež se roku 1914 střetly v první světové válce. Pozornost je věnována rovněž aktérům, kteří se na obou zúčastněných stranách o dosažení britsko-francouzské entente zasloužili.

Ukázka (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK